juli 18

-Må ikke la være å anmelde kriminalitet, sier politidirektør Humlegård..

NRK forteller om mangel på etterforskere og høyt arbeidspress i politiet basert på deres kartlegging av situasjonen i de tolv politidistriktene. Om ventetiden er lang i noen saker, må ikke folk la være å anmelde kriminalitet skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård i en forklaring.

Aktuell link

NRK gjør i Dagsrevyen tirsdag kveldet poeng av at jeg sier «det står bra til i politi-Norge, vi har fått gode evalueringer fra eksterne» men at resten av politi-Norge ikke er enig. Utsagnet mitt kom da jeg for en måned siden fortalte NRK om status for politireformen, og fikk spørsmål om en tilsynsrapport fra statsadvokatembetet i Øst politidistrikt. Distriktet ble fremhevet som et av de med lengst ventetid i alvorlige saker. Situasjonen varierer fra distrikt til distrikt, noen jobber godt på noen kriminalitetsområder, og sliter på andre. Det krever oppfølging og tiltak i tiden fremover.

Avdekker flere saker nå

Jeg sa i samme intervju at vi ser det er restanser, altså ventetid, men at vi også må se det som gjøres bedre enn tidligere. Politiet har blitt flinkere til å avdekke saker fordi vi jobber annerledes. At vi avdekker flere saker utfordrer oss på kapasitet nå. Anmeldte saker om seksuallovbrudd har økt med over 100 prosent de siste fire årene. Særlig internettrelaterte saker med ofre under 14 år har økt, og politiet gjennomfører langt flere tilrettelagte avhør av barn enn tidligere. Selv om det totale tallet på anmeldelser til politiet går ned, så er nettopp disse sakene vanskelige og tidkrevende å etterforske. Mange av sakene foregår på nettet som stiller nye krav til vår etterforskning. Vi bruker også mer tid på å øke kvaliteten i måten vi etterforsker på, for å sikre at sakene kommer til domstolene uten feil og mangler. Det gir økt rettsikkerhet, men øker også tiden det tar å etterforske.

Forstår frustrasjonen

Vold- og overgrepssaker er høyt prioritert i hele politiet og vi etterforsker flere slike saker enn før reformen. Status for reformen er at fra 1. juni i år har alle tolv politidistrikt fått ny organisering etter plan, og er i gang med å jobbe på nye måter, øke kompetanse og styrke kultur og ledelse, slik Gjørv-kommisjonen pekte på behovet for etter 22.7. Det er dette arbeidet Difi har evaluert som positivt, og som jeg refererte til i intervjuet med NRK i juni.

At organisatoriske grep i reformen går etter plan, betyr ikke at alt er såre vel i politiet. Det vet politimestrene, tillitsvalgte, ansatte og jeg. Jeg får høre det direkte fra både egne rekker og enkeltmennesker som har vært utsatt for kriminalitet. Ansatte i politiet ønsker å etterforske flest mulig saker så overgripere og voldsutøvere får sin straff. Jeg forstår godt at både de og ofre blir frustrert når ventetiden øker.

Skylder ikke på reform

I Dagsnytt i dag antyder NRK og Are Frykholm fra politijuristene at Politidirektoratet skylder økt ventetid på reformen. Han mener det er andre årsaker. Her er det misforståelser ute og går. Jeg er enig med Frykholm i at det primært er andre årsaker til økt ventetid. Det kan være vanskelig å få unna saker raskt nok i en tid der også ny kompetanse og nye metoder skal utvikles og læres. Politireformen er likevel ikke problemet, selv om den kan føre til midlertidige kapasitetsproblemer. Den er løsningen. Difi har i sine evalueringer påpekt at igangsatte endringer i reformen må få virke, og det er jeg enig i. Det betyr ikke at vi sitter stille og venter på effekter.

Akkurat nå står vi i en tøff skvis mellom å klare det daglige arbeidet og samtidig å ta i bruk nye metoder vi trenger for å etterforske mer komplisert kriminalitet. Alvorlig kriminalitet øker i omfang og utfordrer oss på kompetanse og kapasitet. 4500 etterforskere har vært på opplæring det siste året.

Hva gjør vi?

Politietaten har fått tilført 1966 politiårsverk siden 2013, og i samme periode har også antall politijurister økt. Vi planlegger for at vi innen utløpet av 2020 vil ha fått finansiert 1000 nye politiårsverk gjennom kullene fra politihøyskolen. Vi jobber altså med å øke kapasiteten vår på både etterforskningsområdet og andre områder. Å sikre riktig og tilstrekkelig ressursbruk på de viktigste områdene vi jobber med er en prioritet for hele den nasjonale politiledelsen.

Vi forstår at de som er ofre for kriminalitet har en forventing om raskere avklaring enn i dag, som ass. politidirektør Håkon Skulstad sa i Dagsrevyen i går. De mest alvorlige sakene som voldtekt og overgrep mot barn skal ikke bli liggende å vente på etterforskning. Samtidig skal vi fortsette å avdekke flere alvorlige saker. Vi må se på hvordan vi jobber med disse sakene og dreie mer ressurser inn på området, og vi vil følge opp svært tett i samarbeid med Riksadvokaten og statsadvokatene landet rundt.

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør