juli 19

Planvedtak for fv. 109 i Fredrikstad tidligst våren/sommeren 2019..

Reguleringsplan for ny fv. 109 i Fredrikstad vil tidligst bli vedtatt våren/sommeren 2019 skriver Statens vegvesen i en melding.

Forsinket

  • Statens vegvesen har tidligere jobbet for å få reguleringsplanen vedtatt i løpet av våren 2018, men planarbeidet er dessverre forsinket. Nå jobber vi for å sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2018, og planvedtak i løpet av våren/sommeren 2019, sier prosjektleder Lise Larsen.

Årsaken til at planarbeidet har tatt lengre tid enn forventet er blant annet at det ble besluttet å behandle planforslaget politisk før offentlig ettersyn. Det vil si at den skal behandles i Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. I forbindelse med behandlingen har Fredrikstad kommune kommet med innspill som har medført behov for avklaringer.