august 14

Farten må ned! -Politiet må være mer ute på veiene..

Det var de enige om, alle de fem som deltok i trafikksikkerhetsdebatten «Best i verden, skal bli bedre» som gikk av stabelen under Arendalsuka i dag.

  • Farten tar liv, og vi må stanse ruskjørerne, slo Utrykniningspolitisjef (UP) Runar Karlsen fast. Han sa at politiet må være mer ute på veiene og være mer effektive. Eksempler på effektivisering som har skjedd den siste tiden, er digitalisering av bøtene framfor penn og papir og at UP selv tar hånd om det praktiske. Det siste innebærer at politidistriktene får mindre saksbehandling. Karlsen roste også det gode samarbeidet med Statens vegvesen knyttet til fotoboksene.

Debattantene påpekte også at rusforebyggende tiltak og å forebygge kriminalitet også er trafikksikkerhet oppsummerer Statens vegvesen i en artikkel.

Trafikantene er hovedutfordringen

– Én av 30 kjører selv om de er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og/eller sløvende medisiner, og disse er involvert i 25 prosent av dødsulykkene, sa Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Videre sa Johansen at det i hovedsak er trafikantene som er utfordringen når det gjelder ulykker, ikke veien. Om alle hadde holdt fartsgrensene, unngått rus og benyttet bilbelte, kunne halvparten av ulykkene vært unngått, sa Johansen.

Flest møte- og utforkjøringsulykker på fylkesveiene

Gro R. Solberg representerte fylkeskommunene. Hun er direktør for samferdsel i Buskerud. Hennes fylke har toppet statistikken når det gjelder ulykker, men ifølge Solberg går utviklingen nå i riktig retning. Møte- og utforkjøringsulykker preger statistikken for fylkesveiene, og for øvrig er det en klar tendens til at antall sykkelulykker øker.

  • Trygge gang- og sykkelveier er viktig å prioritere framover, for målet er jo at flere skal sykle, sa Solberg.

Hun fremhevet også at regionreformen vil bety større fylkeskommuner, noe som igjen kan gi stordriftsfordeler, mente Solberg.

Teknologi en viktig faktor

Langsiktig, godt og systematisk arbeid er Terje Moe Gustavsens oppskrift for å videreføre den gode utviklingen innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Han tør å formulere 0-visjonen som et mål, og vegdirektøren tror at teknologi blir en viktig faktor framover – i tillegg til infrastruktur. Gustavsen gleder seg over at færre barn og unge dør i trafikken, men sier: Vi sliter med aldersgruppen 45 +, og det er menn som er verstingene.

Antall hardt skadde bekymrer

  • Det er ikke tall, det er mennesker vi snakker om, sa Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Hun viste til målet om at antall drepte og hardt skadde innen utgangen av 2029 ikke skal overstige 350.
  • Utviklingen så langt har vært positiv, men vi kan ikke vise til like gode tall når det gjelder antall hardt skadde. Den gruppen må vi vie mer oppmerksomhet framover, sa Ranes. Dette vil kreve langsiktig og systematisk arbeid. Vi må bruke den kunnskapen vi har og skaffe oss ny gjennom målretta forskning. I tillegg må vi ha bredde i innsatsområdene og fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med andre aktører. Regionreformen må ikke være til hinder for å sikre en helhetlig tenkning også framover, avsluttet Ranes.

Aktuell link / foto via Statens vegvesen