august 20

Rådmannen i Fredrikstad villig til å slutte om han får en akseptabel sluttavtale..

-Jeg har i dag, 20.08.18 meddelt arbeidsgiver at jeg er villig til å bli løst fra min arbeidskontrakt under forutsetning av en sluttavtale skriver rådmann i Fredrikstad Ole Petter Finess i en melding,

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette er mangesidig: Jeg vurderer det slik at det er meget sannsynlig at opposisjonens mistillit til rådmannen (i bystyremøte 21.06.18), vil føre til at det blir svært vanskelig for meg å utøve konsistent og god ledelse. Videre vurderer jeg at min legitimitet og autoritet i posisjon som øverste leder, er svekket, og det er grunn til å tro at den vil kunne bli ytterligere svekket om jeg fortsetter å stå i stillingen. Jeg ser det slik at det blir vanskelig å gjøre en god jobb når jeg, med utgangspunkt i bystyrebehandlingen, nærmest må lede «på nåde», med redusert grad av forutsigbarhet. En god leder må være trygg og tydelig og faktisk framstå slik, spesielt når utfordringene er store og interne endringskrefter skal mobiliseres for å møte disse. Dette blir vanskelig nå.

Krevende

Varslingskomplekset og de tilliggende sakene har vært meget krevende og innebåret betydelig merabeid og belastning i mer enn 3,5 år. Slik jeg har analysert situasjonen, vil det neppe være påregnelig for meg å få en god og forutsigbar arbeidssituasjon i tiden som kommer. Av hensyn til min egen helse og trivsel, ønsker jeg derfor ikke å fortsette som rådmann.

Det er også min vurdering at det er grunn til å tro at de behandlede varslingssakene vil kunne prege det politiske miljø en god stund framover. Det er også et kommunestyrevalg neste år.

Akseptabel sluttavtale

For å gi mitt bidrag til å få ro rundt saken og også gi alle involverte mulighet til å se framover, har jeg i dag tidlig meddelt min arbeidsgiver at jeg er villig til å bli løst fra min arbeidskontrakt med Fredrikstad kommune under forutsetning av en akseptabel sluttavtale.

Dette er begrunnet i en helhetsvurdering og i første rekke av hensyn til kommunens troverdighet, omdømme og integritet. Men også av tilsvarende hensyn knyttet til rådmannsfunksjonen og min egen profesjonalitet som yrkesutøver. Dette er også en beslutning jeg tar av hensyn til min nærmeste familie.

Granskningsrapportene viste at Fredrikstad kommunes håndtering av varslersakene er kritikkverdig. Som kommunens øverste administrative leder, tar jeg ansvaret for dette og åpner opp for å bli løst fra min arbeidskontrakt.

Jeg verdsetter at flertallet i Bystyret har tillit til meg som rådmann. Jeg har på tross av disse krevende sakene, opplevd det som svært spennende og givende å lede Fredrikstad kommune. Dette gjelder både intern organisasjons- og kulturbygging og ikke minst utvikling av kommunens utatvendte roller overfor våre innbyggere og næringsliv, som myndighetsutøver, tjenesteleverandør, samfunnsutvikler og demokratiutvikler.

-Respekterer

-Som ordfører respekterer jeg rådmannen sin avgjørelse og har forståelse for de avveininger han har gjort. Det er likevel med stort vemod vi mottar beskjeden skriver ordfører Jon-Ivar Nygaard i en melding.

-God rådmann

-Finess har vært en god rådmann for Fredrikstad kommune. I hans tid har Fredrikstad kommune levert svært gode resultater på både tjenester og økonomi. Han har dessuten løftet kommunens samfunnsutviklerrolle høyere opp på dagsorden. Jeg vil trekke fram næringspolitikk og satsningen på Smart Fredrikstad som to av flere gode eksempler på det.

Aktuell link