august 20

Rådmannen i Sarpsborg mener at kommunen ikke kan klare å bosette flere flyktninger i 2018, enn det som er vedtatt..

Rådmannen mener at kommunen ikke kan klare å bosette flere flyktninger i 2018, enn det som er vedtatt. Det opplyser kommunen på sine nettsider.

45

Sarpsborg kommune har tidligere sagt ja til å bosette 45 flykninger i 2018. Nå har kommunen blitt anmodet å bosette ti til. Det sier rådmannen nei til.

Saken skal til politisk behandling i Utvalg for velferd og folkehelse (28 august) og bystyret (13 september).

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) som har anmodet Sarpsborg kommune om å bosette ytterligere 10 flykninger, i tillegg til gjeldende vedtak om 45 flykninger. Kommunen må regne med at noen av dem som bosettes, vil trenge spesiell helsehjelp.

I saksdokumentet står at kommunen allerede har utfordringer med å bosette personer med store helseproblemer. Det gjelder både kapasitet og økonomi til nødvendige helsetjenester og tilpasset bolig.

Flere av anmodningene fra IMDi i 2018 har vært familier med helseproblemer, som har blitt avvist av kommunen. Dette har resultert i at det ved inngangen til august kun er bosatt 19 flyktninger, mens det er konkrete planer for å bosette noen i august og september.

1 oktober vil kommunen ha bosatt 33 flyktninger, inklusive enslig mindreårige.

Denne situasjonen fører til at det blir utfordrende å nå gjeldende vedtak om 45. Rådmannen mener det derfor ikke vil være riktig å fatte vedtak om å bosette ytterligere ti flyktninger.

Aktuell link