august 21

70 prosent færre skadde og drepte skolebarn..

I 2007 var det 331 barn som ble drept eller skadet på skoleveien. Tallet for 2016 er 94 – en nedgang på 70 prosent. Det viser tall fra en foreløpig rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Ett barn drept eller skadet er ett barn for mye, men disse tallene viser at vi er på rett vei, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i en melding.

Av de 331 som ble drept eller skadd i 2007, ble tre drept, 20 hardt skadd og 308 lett skadde. I 2016 var tallet 94, hvorav to ble drept, elleve hardt skadd og 81 lett skadd – en nedgang på 70 prosent.

Tallene omfatter ulykker blant barn fra 1. til og med 10. klasse.

Flest gutter omkommet

Av de barna som gikk eller syklet til skolen, var det 198 barn som i 2007 ble drept/skadd, mens tilsvarende tall i 2016 var 58.

  • Dette tilsvarer en reduksjon på 71 % færre drepte/skadde myke trafikanter på vei til/fra skolen, noe som er svært positivt, sier Ranes.

Blant dem som ble drept, var åtte av ti gutter, mens for drepte og skadde samlet, så er andelen gutter halvparten gutter.

Gjennomsnittsalderen for alle skadde/drepte på skolevei er 11,5 år, mens gjennomsnittsalderen for de drepte er 13,1 år.

Flest ulykker rammer barn som blir kjørt eller som sykler eller går

Tre av ti barn som ble drept/skadd var passasjerer i personbil. 30 prosent av dem syklet, mens 28 prosent var fotgjengere. Kun relativt få kjørte buss, moped, motorsykkel eller annet (12 prosent).

Av de drepte barna, var det 44 prosent som syklet på vei til/fra skole, mens 25 prosent var passasjerer i personbil og 6 prosent var fotgjengere.

Flest kryss- og møteulykker

De fleste ulykkene skjedde på «vanlig vei/gate» – kun to prosent skjedde på gang-/sykkelvei.

– Rapporten viser også at de fleste ulykkene der barn har blitt drept, har skjedd i tilknytning til kryss- eller møteulykker. I syv av ti ulykker var det personbiler innblandet, og de fleste dødsulykkene skjedde på slutten av dagen (på vei hjem fra skolen), forteller Guro Ranes.

Ingen økning i ulykkesstatistikken etter at 6-åringene begynte på skolen

  • Skolestart for seksåringer ble innført i 2000/2001, men dette gir ikke noe utslag i statistikken. Antall skadde/drepte barn har vært relativt uendret fra 1991 til 2007, men etter 2007 har vi hatt en kraftig nedgang, sier Ranes.

Hun legger til at det er kommunene som i hovedsak er ansvarlig for veinettet rundt skolene. Mye godt arbeid er gjort for å redusere ulykkesrisikoen, og Statens vegvesen bidrar med gode råd og anbefalinger.

  • Trafikksikkerhet er noe av det viktigste vi arbeider med, og vi har ingen barn å miste, avslutter Guro Ranes.

Foto via Statens vegvesen