august 21

Luftforsvarets nye spesialistskole..

Luftforsvarets spesialistskole på Kjevik ble åpnet av generalmajor Tonje Skinnarland. Foto: Emilie Tøndel/ Forsvaret

Luftforsvarets spesialistskole

Den nye spesialistskolen skal sørge for at Luftforsvaret får dyktige spesialister med riktig kompetanse på riktig nivå opplyser Forsvaret i en ny artikkel.

| via Forsvaret

– Det er viktighet å få ut soldater og spesialister med god grunnutdanning. Det vil gi dem trygghet i den videre tjenesten, sier oberstløytnant Alf Regy Lid, Sjef Luftforsvarets spesialistskole (LSS) på Kjevik.

Opprettelsen av spesialistskolen kommer som et resultat av innføring av ny ordning for militært personell – der Forsvaret etablerer et spesialistkorps og et offiserskorps.

–Korpsene skal utfylle hverandre. Veldig enkelt forklart kan man si at offiserene skal tenke helhet og taktikk, mens spesialistene skal tenke detaljer og teknikk, sier Lid.

Ny skole – lange tradisjoner

Til å løse skolens oppdrag, har han med seg flere instruktører fra den nedlagte befalsskolen til Luftforsvaret, samtidig som han har hentet inn nye krefter.

– Instruktørene fra befalsskolen utgjør kontinuiteten av kompetanse, i tillegg har vi ledende flysoldater som hjelpeinstruktører. På nåværende tidspunkt er det fem kvinner og fem menn som er ledende flysoldater. Dette er en ny kategori personell som ble etablert inneværende år, og som erstatter tidligere utskrevet befal. Erfaringene så langt er at de gjør en svært god innsats, forteller Lid.

Også Sjefssersjant for Luftforsvarets skolesenter, kommandérsersjant Ben-Jonny Kvarsnes, er imponert over de ansatte ved spesialistskolen.

– Produksjonen ved spesialistskolen startet umiddelbart etter etableringsdatoen 1. august, med innrykk av rundt 220 rekrutter. Takket være erfaren ledelse og instruktører fra den tidligere befalsskolen, så er oppstarten gjennomført på en utmerket måte, sier han.

Spesialistskolen er den sjette fag- og funksjonsrettet skole som nå er underlagt Luftforsvarets skolesenter.

– Som kompetanseproduksjonssjef i Luftforsvaret er jeg glad og stolt for at vi har fått på plass Luftforsvarets spesialistskole, en skole som skal sikre rekruttering til Luftforsvaret, sier sjef for Luftforsvarets skolesenter, oberst Harald Minde.

Markering

– Kjevik har en lang og stolt historie i å være best på utdanning. Det må også være visjonen fremover, sier Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland. Hun var selv til stede under den offisielle markeringen av opprettelsen av Luftforsvarets spesialistskole.

Ny militærordning, omstillingen av Luftforsvaret og resultatet av utdanningsreformen har endret Luftforsvarets utdanningsbehov. En ny milepæl markeres i Kjeviks og Luftforsvarets historie med etableringen av Luftforsvarets spesialistskole.

Sjef Luftforsvaret er trygg på at den brede og viktige oppdragsporteføljen vil løses på en utmerket måte av personellet ved Spesialistskolen.

–Resultatet har allerede blitt veldig bra, og det hadde ikke vært mulig uten den innsatsen som hver enkelt av de ansatte har lagt ned, sier Skinnarland.

Mer enn spesialister

Spesialistskolen har ansvaret for å holde grunnleggende og videregående spesialistkurs. Det grunnleggende spesialistkurset gjennomføres to ganger i året. En gang på våren og en gang på høsten. Det videregående spesialistkurset vil bli gjennomført første gang i 2019.

Hovedoppgaven til skolen er likevel opplæring av vernepliktige. Kvarsnes sier at bakgrunnen for flere vernepliktige, er Luftforsvarets økte behov innenfor vakthold og sikring, samt etableringen av ledende flysoldat – erstatningen av utskrevet befal.

Kvarsnes understreker at selv om spesialistskolen utdanner mange rekrutter, så er fortsatt KNM Harald Hårfagre Luftforsvarets hovedleverandør av rekrutter.

Oppdragsporteføljen til Luftforsvarets spesialistskole:

Rekruttskole for inntil 200 vernepliktige per inntak – vil bidra til at Luftforsvaret har nok personell til vakthold, sikring og andre støttefunksjoner

Vakthold- og sikringskurs – som vil gi de vernepliktige vaktsoldatene kompetanse som gjør at de kan sørge for godt vakthold ute ved de operative basene.

Utdanning av ledende flysoldater – som vil sørge for at Luftforsvarets vaktkommandører og hjelpeinstruktører kan lede og lære opp vernepliktige på en god måte

Opplæring av idrettsassistenter –  til støtte for hele Forsvaret

Grunnleggende og videregående grenader- og konstabelkurs – vil gi våre spesialister nødvendig profesjonsutdanning

Aktuell link / Forsvaret / alle foto via Forsvaret