august 24

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker..

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

– Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner i en artikkel.

Strengere regelverk

Høsten 2017 innførte regjeringen et nytt og strengere mobbelovverk, og en ny klageordning til fylkesmennene. Klageordningen gir foreldre og elever mulighet til å klage hvis de mener skolen ikke tar mobbingen på alvor. Målet er å gi elever rask og riktig hjelp tidlig.

– Barn er sårbare, og det er viktig at både skole og foreldre tar tak i dårlig skolemiljø og mobbing så tidlig som mulig. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det er derfor viktig at de som opplever mobbing sier fra og bruker mulighetene som regelverket gir, sier Sanner.

Ett år med ny mobbelov – 1402 klager

I løpet av det første året med den nye klageordningen har 1402 saker blitt meldt inn til fylkesmennene. Av de 1146 ferdigbehandlete sakene, ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene, der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller.

– Vi må gi elevene hjelp med en gang når mobbing skjer, og det skal alltid nytte å si ifra. Fylkesmennene skal hjelpe elevene raskt, og sikre at både kommuner og skoler blir bedre til å følge opp og stanse mobbingen, sier Sanner.

Denne høsten kommer det mobbeombud på plass i alle fylker. Flere hundre skoler og barnehager jobber med kompetanseheving for lærere og ansatte for å skape bedre skole- og barnehagemiljø.

– Vi må bli bedre på å forebygge mobbing og skape gode læringsmiljø. Skoler og barnehager jobber nå med å bli bedre til å skape gode miljø der barn trives, har venner og der mobbing håndteres raskt når det skjer, sier Sanner.

For å sikre rask behandlingstid hos fylkesmennene, har regjeringen doblet bevilgningen til klageordningen. I 2018 blir det brukt totalt 34 millioner kroner på ordningen.

Oftest regelbrudd i Telemark og Vestfold, sjeldnere i Troms

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor mange som klager og hvor ofte fylkesmannen mener skolen har brutt aktivitetsplikten. Fylkesmennene fant flest regelbrudd i Telemark og Vestfold. Der var det regelbrudd i henholdsvis 100 og 94 prosent av sakene. I Troms fant fylkesmannen regelbrudd bare i 52 prosent av sakene.

Med den nye mobbeloven ble det også åpnet for tvangsmulkt i svært alvorlige tilfeller. Hamar kommune fikk i fjor en tvangsmulkt på kr 100 000, og var eneste kommune som fikk tvangsmulkt i forrige skoleår.

Mobbesaker klaget til fylkesmannen i tiden 1. august 2017 – 31. juni 2018