september 01

Åpnet luftving på Rygge. Stor operativ verdi for egne og allierte styrker..

En ny luftving er etablert på Rygge, og basen vil ha stor operativ verdi for egne og allierte styrker opplyser Forsvaret i en ny artikkel.

| via Forsvaret

Luftforsvaret må tilpasses de endrede sikkerhetspolitiske omgivelsene, den teknologiske utviklingen og rammene som er gitt for å løse pålagte oppdrag. Derfor kraftsamler Luftforsvaret til få, men godt beskyttede kampbaser. Nyopprettede 134 luftving Rygge skal bli én av tre kampbaser – sammen med Ørland i Trøndelag og Evenes i Nordland.

Den nye luftvingen vil bestå av Luftforsvarsbase Rygge og stasjonsgruppe Gardermoen – med C130 transportfly og DA-20 for elektronisk krigføring og informasjonsinnsamling, Forsvarets elektroniske krigføringssenter (FEKS) og Special Operations Air Task Group (SOATG).

MILEPÆL I MODERNISERINGEN

Luftforsvaret er midt inne i gjennomføringen av en omfattende modernisering mot et femtegenerasjons luftforsvar. For å sikre kampkraft og bærekraft, justeres basestruktur, organisering og andre effektiviseringstiltak.

Å samle stabs- og ledelsesfunksjoner ved kampbasene skal frigi ressurser til produksjon av operativ evne. Slik skal Luftforsvaret etablere robuste fagmiljøer med et tydelig faglig fokus.

– Vi skal få mer kampkraft ut av de ressursene vi er tildelt, sier Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Det er krevende å levere daglige oppdrag, samtidig som store deler av Luftforsvaret moderniseres.

– Jeg vil berømme mine medarbeidere for de meget gode operative leveransene de har levert samtidig som de har stått i en krevende omstilling – både på Gardermoen, Rygge og Bardufoss.

KRAFTSAMLING

Selv om ledelsen for 134 luftving vil sitte på Luftforsvarsbase Rygge, vil flere oppdrag løses fra Gardermoen. Skvadronene 335 og 717 vil fortsatt fly fra Gardermoen flystasjon. Vedlikehold av disse systemene og basetjenester skal også fortsette å produsere og levere lokalt.

Luftforsvaret samler flere kompetansemiljøer som støtter fellesoperasjoner generelt, og Forsvarets spesialstyrker og politiet spesielt, under en luftvingledelse her på Rygge med stasjonsgruppe Gardermoen underlagt seg.

– Jeg har stor tro på at denne organiseringen skal sikre effektiv drift, god faglig utvikling og solide operative leveranser, sier luftforsvarssjefen.

BRED BAKGRUNN

Luftvingsjef ved den nyopprettede luftvingen er oberst Kristian Lyssand. Han har bakgrunn som kampflypilot og skvadronssjef, og har erfaring fra Kosovo, Afghanistan og Libya. Han har også erfaring fra operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og fra Fellesoperativ hovedkvarter.

Oberst Lyssand ser det som er privilegium å få lede den nye luftvingen. Han er glad for å få avdelinger i meget godt hold inn under luftvingen, og ser frem til mange spennende oppgaver fremover. Sjef for Luftforsvaret er svært glad for at det er oberst Lyssand skal lede luftvingen.

– Han har de beste forutsetninger for å lede utviklingen av luftvingen i tett samarbeid med andre aktører innad i forsvarssektoren og lokale og regionale sivile i totalforsvaret, sier generalmajor Skinnarland.

Kjernevirksomheten til 134 luftving vil være operasjoner med DA-20 og C-130. Avdelingsmerket består av et sverd omkranset av to vinger. Oberst Lyssand mener det symboliserer at de er en luftving som skal løfte frem Forsvarets spisseste avdelinger.

– Her er det kompetente mennesker, og jeg er trygg på at vi sammen skal løse oppdragene på en god måte, sier han.

Aktuell link | Alle foto via Forsvaret