september 01

Opplæring i norsk og «Norsk kultur og norske verdier» blir obligatorisk for asylsøkere i mottak..

Fra og med 1 september 2018 får asylsøkere som bor i mottak plikt til å delta i både norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Kommunen får også plikt til å tilby opplæringen opplyser UDI.

Plikt

Asylsøkere får plikt til å delta i opplæringen. Plikten går ut på at de skal gjennomføre opplæringen kort tid etter ankomst til landet og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet.

Det er ingen sanksjoner hvis asylsøkeren ikke oppfyller sin plikt til å delta i opplæringen.

Disse har plikt til å delta i opplæringen

Fra og med 1. september 2018 får asylsøkere over 16 år som bor i mottak plikt til å delta i norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Plikten gjelder for de som kommer er i målgruppen og er registrert på et mottak i kommunen.

Plikten gjelder beboere i ordinære mottak, integreringsmottak og alternativ mottaksplassering.

Hem gjelder ikke ordningen for? 

Beboere i ankomstsenter og transittmottak har ikke plikt til å delta i opplæringen.

Disse gruppene har heller ikke plikt til å delta i opplæringen:

• asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren

• asylsøkere som er omfattet av Dublin-prosedyren

• asylsøkere over 18 år som har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse

• asylsøkere som har fått vedtak fra UDI som avslag eller innvilgelse av søknad om oppholdstillatelse

Kommunens plikt

Kommunen skal sørge for opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at asylsøkere som omfattes av plikten er registrert i et mottak i kommunen.

Mulighet for asylsøkere til å søke om fritak

Kommunen kan gi fritak fra opplæringen hvis:

• det er særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner

• asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven

Asylsøkere må søke kommunen om fritak.

Hva betyr endringer for mottakene?

Et mottak skal i samarbeid med vertskommunen sin informere beboere om plikten til å delta i opplæringen og muligheten til å søke om fritak fra opplæringen.

Mottakene bør ta kontakt med vertskommunen sin og avklare detaljer rundt ordningen før 1. september.

Tidligere ordning

I ordningen som gjelder frem til 1. september 2018, kan asylsøkere få inntil 175 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæring for asylsøkere er en frivillig oppgave for kommunene, med unntak av kommuner med integreringsmottak. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, integreringsmottak eller et tilpasset botilbud i en kommune etter avtale med Utlendingsdirektoratet (alternativ mottaksplassering), som ikke har fått endelig vedtak.

Aktuell link