september 25

Foreslår utvidet timesregel i bommen. Nedre Glomma..

Mandag 24. september vedtok styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma forslag til finansiering av Bypakke del 2. Gjelder fra 2022.

Vedtaket bygger på bompengevedtakene fattet i 2013, men med noen justeringer opplyser Østfold fylkeskommune i en oversikt,

Vedtatt

Det ble blant annet vedtatt at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune ber Statens vegvesen om å legge til grunn en utvidet timesregel i tidsrommet kl. 17:30 til kl. 21:00 på hverdager, slik at det betales kun for én passering i dette tidsrommet.

Med dette ønsker man å gi bompengeordningen i Nedre Glomma en mer sosial profil. Utvidet timesregel vil redusere familiers utgifter knyttet til deltagelse i forenings- og organisasjonslivet.

Videre ble det vedtatt

•Ny bro over Glomma i Fredrikstad vurderes prioritert før rv. 110 Simo – St. Croix i prosjektporteføljen.

•Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune ber vegmyndighet for riks og fylkesveg i samarbeid med planmyndighetene, søke fravik fra standardkrav på planlagt infrastruktur med det formål å redusere kostnadene på bypakkeprosjektene. Målsetningen er minst 10 pst. kostnadsreduksjon i prosjektporteføljen.

•Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune forventer at staten finansierer en betydelig andel av Bypakke Nedre Glomma ved rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Statens andel skal redusere belastningen for innbyggerne i Nedre Glomma. Statens andel skal også sikre finansiering av viktige prosjekter som rv. 110 og rv. 111.

•Bypakke Nedre Glomma ber staten om å gå igjennom takstregimet for bompenger og vurderer nye rabattordninger som tar sosiale hensyn.

•Rabatter for biogasskjøretøy innføres (på et senere tidspunkt) i tråd med eventuelle framtidige regelendringer.

Les hele vedtaket fra styringsgruppa (DOCX, 28 kB)

Veien videre

Forslaget fra styringsgruppa skal nå behandles av partenes respektive formannskap og Bystyrer.

Aktuell link