oktober 09

Lang saksbehandlingstid i voldtektssaker. Antallet anmeldelser har økt kraftig de siste årene

Antallet voldtektsanmeldelser har økt kraftig de siste årene. Årsakene er blant annet økt åpenhet og politiets oppfordringer om å anmelde. Sakene er ofte komplekse, og politiet bruker lang tid i straffesaksbehandlingen opplyser Politidirektoratet i en oversikt.

– Vi er ikke tilfreds med denne utviklingen, og det blir sannsynligvis noe verre før det blir bedre. Vi har iverksatt tiltak som må få tid til å virke, sier leder for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, Harald Bøhler.

Voldtekt er et alvorlig lovbrudd, og det kan være svært belastende når fornærmede må vente lenge på en avgjørelse. Voldtekt er et prioritert saksområde i politiet, og fristen for å oppklare voldtektssaker er 130 dager. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er nå 207 dager, viser tall fra Politidirektoratet. Dette er en økning på 19 dager fra 2. tertial 2017.

Politidirektoratet vil i denne artikkelen gjøre rede for årsakene til den negative utviklingen og fortelle hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen.

Arbeidskrevende saker øker

Ved utgangen av august 2018 hadde politiet mottatt 1146 voldtektsanmeldelser. Det er en økning på 9,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De siste fem årene har antallet anmeldelser innen voldtekt økt med 44,9 prosent. Antallet festvoldtekter holder seg stabilt høyt. De siste årene har dette representert rundt 40 prosent av alle voldtekter. Etter Kripos’ oppfatning er det grunn til å tro at økt åpenhet omkring temaet, med blant annet ulike former for kampanjer, gjør at flere velger å anmelde.

Flere saker har gitt lengre saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden påvirkes også av at sakene ofte har et komplekst bevisbilde.

  • Vi mener voldtekt må anmeldes. Det er et mål å avdekke mørketall, og slik sett er økningen en ønsket utvikling. Vi etterforsker flere saker nå enn før. Disse sakene er både vanskelige og tidkrevende å etterforske, og med en så sterk økning i antall anmeldelser, blir vi utfordret på både kapasitet og kompetanse, sier Bøhler.

De siste årene har politiet opplevd en kraftig økning i anmeldelser av seksuallovbrudd generelt, og politiet har prioritert saker der ofrene er barn. Dette kan ha gitt kapasitetsutfordringer i saker med voksne ofre. Det er blant annet fristene for gjennomføring av tilrettelagte avhør av barn og andre sårbare grupper som er årsaken til dette. I flere politidistrikter er det dessuten de samme etterforskningsmiljøene som etterforsker alle saker innen seksuallovbrudd.

Restanser

Politiet definerer saker som er eldre enn tre måneder, men som ikke er påtaleavgjort, som restanser. Ved utgangen av 2. tertial 2018 hadde politiet 796 restanser innen voldtekt. Dette er en økning på 73 saker fra samme periode i fjor. Politiet jobber med å redusere antallet restanser. Når en gammel sak blir ferdigbehandlet, bidrar det til økning i saksbehandlingstiden. For eksempel prioriterer Øst og Nordland politidistrikt å ferdigbehandle de eldste sakene. Dette fører til en økning i saksbehandlingstiden.

Politiets saksbehandlingstid beregnes fra anmeldelsen registreres i politiets saksbehandlingssystem og straffesaksregister til det foreligger en påtaleavgjørelse i saken.

Politireform

Ved siden av et kriminalitetsbilde som krever stor ressursinnsats fra politiet, hvor blant annet økt innsats mot vold og seksuelle overgrep mot barn er særskilt prioritert, gjennomfører politidistriktene en ambisiøs reform med omfattende omorganisering og innføring av nye måter å jobbe på. Dette har påvirket resultatene på straffesaksområdet. Blant annet har mange medarbeidere blitt flyttet til nye organisatoriske enheter og fått endret saksansvar. Dette har i perioder medført produksjonstap. Som en del av reformen har politiet også iverksatt kvalitetshevingstiltak. Et av disse er obligatorisk årlig opplæring av medarbeidere på straffesaksområdet. Politidistriktene rapporterer at økte krav til obligatorisk opplæring tar en viss kapasitet, men dette er tiltak man er positive til fordi de på sikt vil bidra til at sakene behandles raskere og med bedre kvalitet.

  • Vi ser ikke gevinstene av reformen riktig ennå. Politidistriktene må gjøre tøffe prioriteringer hver eneste dag, og resultatforbedringene vi forventer kommer saktere enn vi ideelt sett skulle ønske, sier Bøhler.

Lokale variasjoner

Saksbehandlingstiden for voldtektssaker varierer mellom politidistriktene. Dette skyldes ulikheter i sammensetning av det enkelte distrikts saksportefølje, restanser og tilgjengelige ressurser til straffesaksarbeidet.

Flere politidistrikter rapporterer til Politidirektoratet om turnover og mannskapsmangel innen etterforskning og påtalemyndigheten i politiet.

Tabell

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte voldtektssaker per 2. tertial. Antall dager