oktober 13

Bystyret i Sarpsborg sa ja til å fortsette arbeidet med »Bypakke Nedre Glomma». 12,3 milliarder kroner..

Bystyret i Sarpsborg sa ja til å fortsette arbeidet med Bypakke Nedre Glomma. -Det vil gi oss store vei-, gang- og sykkelutbygginger som delvis finansieres av bompenger skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Samarbeid

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om utbygging av transportsystemet i Sarpsborg og Fredrikstad.

Utbyggingen innebærer et bedre kollektivtilbud, kollektivfelt, flere sykkelfelt og gang- og sykkelveier og utbedringer av veinettet. Målet er at personbiltrafikken skal reduseres slik at vi kan reise mer effektivt og miljøvennlig. Samlet koster tiltakene over 12 milliarder kroner. Dette skal betales med en stor andel bompenger, men også med bidrag fra staten, samt fra kommunene og fylkeskommunen.

Hovedpunkter

Regjeringen legger opp til å videreføre bypakkeavtalene med de ni største byområdene som byvekstavtaler. For å kunne starte nye forhandlinger med staten om en såkalt byvekstavtale, måtte bystyret fornye vedtaket om bompengeinnkreving.

Her er noen hovedpunkter fra vedtaket i bystyret:

• Bomringen i Fredrikstad skal etter planen settes i drift neste år når strekningen Simo-Ørebekk står ferdig. Foreløpig er det usikkert når Sarpsborg får bomring, kanskje blir det i 2022.

• Det vil koste 30 kroner for privatbiler å passere i bomringen. Elbiler betaler 30 prosent. For kjøretøy over 3.5 tonn er prisen 60 kroner.

• Hvis du har gyldig bombrikke får du 20 prosent rabatt. Det er satt en maksgrense for 70 passeringer hver kalendermåned. I tillegg skal bare én passering innenfor en time registreres. Bystyret ber Statens vegvesen om å utvide denne timeregelen mellom klokken 17.30 og 21.00 på hverdager.

• Rådmannen fikk i oppgave å utrede en støtteordning for passering av bommer i forbindelse med barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge.

• Bominnkrevingen er nå utvidet fra 15 til inntil 20 år. Hvis økonomien i prosjektene blir dårligere, kan perioden bli utvidet med fem år.

Her starter prosjektene i Sarpsborg

Bomstasjonene i Fredrikstad settes i drift når det første prosjektet står ferdig. I Sarpsborg starter bominnkrevingen når prosjektene starter. Disse to strekningene er aktuelle:

• Fylkesvei 109 Nye Tindlundvei – Torsbekkdalen

• Riksvei 111 Hafslund – Dondern

Det blir to endringer i plasseringene av bomstasjoner. Den som først var foreslått ved i Gatedalen blir flyttet til nord for krysset riksvei 111 og Sarpebakken. I tillegg kommer det en bomstasjon i Navestadveien.

Aktuell link