oktober 30

Barn eksponeres for mange miljøgifter..

Barn utsettes for mange miljøgifter helt fra de ligger i magen til mor. Eksponeringen varierer mye avhengig av hvilket land barnet bor i og hvilket stoff det gjelder opplyser Folkehelseinstituttet i en ny artikkel. Dette viser resultatene i en studie hvor Folkehelsehelseinstituttet har deltatt.

Resultatene fra studien viser at:

De fleste stoffene ble funnet i nesten alle mødrene og barna deres som deltok i undersøkelsen, men under én prosent av deltakerne hadde nivåer som oversteg verdiene hvor det er en økt risiko for uønskede helseeffekter.

Mange av deltakerne hadde for øvrig blodkonsentrasjoner av kvikksølv og to perfluoralkylstoffer kalt PFOS og PFOA som var høyere enn de nivåene hvor man anbefaler en reduksjon i eksponeringen.

De målte nivåene av miljøgifter er tilsvarende det som tidligere er rapportert i europeiske og amerikanske studier av enkelte stoffgrupper.

Forbud og reguleringer

‒ Den beste måten å redusere eksponeringen for PFOS og PFOA på, er å innføre forbud og reguleringer. Da vil mengden av stoffene reduseres i forbrukerprodukter, og i kosten og innemiljøet, forklarer seniorforsker Line Småstuen Haug i Folkehelseinstituttet.

Det er allerede innført et globalt forbud mot PFOS, og det jobbes med et globalt forbud mot PFOA. I Norge har vi forbud mot bruk av PFOA i forbrukerprodukter. Det er også en internasjonal traktat som skal beskytte mennesker og miljø for skader fra kvikksølv.

‒ At vi finner så mange av miljøgiftene i prøver fra nesten alle deltakerne, viser at det er behov for jevnlig overvåking av miljøgifter i befolkningen. Da kan man følge med på nivået av kjente miljøgifter og eventuelt oppdage nye så tidlig som mulig, mener hun.

Harmonisert overvåking er i ferd med å etableres i et europeisk samarbeidprosjekt kalt Human Biomonitoring Initiative for Europe (HBM4EU), hvor Norge deltar sammen med 27 andre land.

Aktuell link | Her kan du lese mer