oktober 30

Det går mot forbud i EU mot å skyte med blyhagl i våtmarksområder..

Det går mot forbud i EU mot å skyte med blyhagl i våtmarksområder. EU vurderer i tillegg å stramme inn bruken av blyammunisjon generelt opplyser Miljødirektoratet i en artikkel.

| via Miljødirektoratet

METALLISK BLY PÅ EUS BEKYMRINGSLISTE

Metallisk bly ble i juni 2018 identifisert som en Substance of Very High Concern (SVHC), et svært bekymringsfullt stoff, og tatt inn på EUs kandidatliste. Stoffer på denne listen er kandidater til videre regulering.

Det er de reproduksjonsskadelige effektene ved bly som var bakgrunnen for denne avgjørelsen.

Ligger klart

Forbudet mot å bruke blyhagl, på jakt i våtmark, ligger klart til vedtak på EU-kommisjonens bord. I tillegg til forbudet mot blyhagl har kommisjonen bedt det europeiske kjemikaliebyrået ECHA å vurdere behovet for å utvide forbudet til å gjelde all blyammunisjon både i og utenfor våtmarksområder, og i fiskesøkker av bly.

— Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. En streng regulering av blyammunisjon er i tråd med tilgjengelig kunnskap om skadevirkningene, sier Ellen Hambro direktør i Miljødirektoratet.

Først ute er altså forbud mot blyhagl i våtmark, som vil bli inkludert i EUs kjemikalieregelverk REACH. Kjemikalieregelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det er foreslått en overgangstid på 36 måneder fra vedtak til forbudet mot blyhagl begynner å gjelde.

Forbud i Norge

Forbudet mot bruk av blyhagl omfatter våtmarker definert i RAMSAR-konvensjonen, blant annet torvmyr. Torvmyr finner vi mye av i Norge og Skandinavia. Reguleringen vil gjelde skyting med blyhagl i eller over et våtmarksområde, men også besittelse av blyhagl i våtmarker.

Forbudet som er foreslått vil bli nokså likt den reguleringen vi har i Norge. Etter at Stortinget i 2015 ba regjeringen oppheve et 10 år gammelt totalforbud mot blyhagl ble det innført et forbud mot jakt med blyhagl på de dyreartene som naturlig oppholder seg i våtmarksområder.

Millioner fugler dør

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået ECHA slippes det årlig ut 4000 tonn bly i våtmarksområder i EU, som følge av jakt.

Utenfor våtmarksområder er spredningen av bly langt større. Hele 14 000 tonn bly havner i miljøet hvert år. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Dette har store konsekvenser for fuglelivet. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig.

Vil regulere all blyammunisjon 

Regulering av bruk av blyhagl i våtmark kan være første steg på veien mot et generelt forbud mot blyammunisjon.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA konkluderer nå med at bruk av blyammunisjon utenfor våtmarker også utgjør en risiko, og anbefaler regulering av all blyammunisjon og av fiskesøkker av bly. En slik regulering vil stoppe den store fugledøden forårsaket av blyammunisjon, og redusere helserisikoen for de som i dag spiser mye vilt skutt med slik ammunisjon.

ECHA har sett på kostnadene ved å bytte ut blyhagl, og konkluderer blant annet med at det vil medføre lite ekstra utgifter for jegeren. Fordelene med å unngå skade på helse og miljø er vesentlig høyere.

Miljødirektoratet har gitt innspill underveis i reguleringsprosessen i EU.

— Bly og blyforbindelser er omfattet av vårt nasjonale mål om å fase ut de verste miljøgiftene innen 2020. Bly er svært helseskadelig og det finnes ingen trygg nedre grense for blyverdier i blodet, sier Ellen Hambro.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet anbefaler at barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk ikke bør spise hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon oftere enn én gang i måneden.

Blyforgiftning kan føre til død, men kan i lavere doser skade blant annet nervesystemet, nyrer og det bloddannende systemet hos både mennesker og dyr. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader, og kan skade barn som ammes. Vi mistenker at bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling.

Aktuell link