oktober 31

Ni byområder får 18,1 millioner kroner til byutvikling. Ordføreren i Sarpsborg takker og bukker..

– Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en melding.

18

Regjeringen bevilger i overkant av 18 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Kristiandsandsregionen.

– Jeg er glad for at byområdene arbeider aktivt for å få til gode og bærekraftige løsninger. Byvekstavtalene skal sørge for forpliktende samarbeid om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, sier Mæland.

Oslo og Akershus får 1,72 millioner kroner til to prosjekter. Bærum kommune skal arbeide for grønn mobilitet og nullvekst for personbiltransport i Sandvika. Oslo kommune får midler til to delprosjekter i FutureBuilt, som skal redusere klimagassutslipp fra bygg og byområder.

Bergensområdet får 2,85 millioner kroner til tre prosjekter. Fylkeskommunen er sentral i arbeidet.

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje gir utrykk for takknemlighet på Twitter. Skjermbilde

Oversikt

• I Nedre Glomma får Sarpsborg kommune 2,3 millioner kroner for å transformere stasjonsområdet i Sarpsborg og koble det tettere til bykjernen. Målet er en miljømessig og attraktiv byutvikling.

• Det skal utarbeides et boligbyggingsprogram for å bidra til et balansert og variert boligtilbud i de regionale vekstsonene i Bergensområdet.

• Det skal utarbeides kommunale sykkelstrategier i Lindås, Askøy, Os og Fjell; som et grunnlag for mulige sykkelbyavtaler.

• Det skal arbeides for å redusere transportbehovet og styrke senterområdene i Bergensområdet, i tråd med regionale planer.

Trondheimsregionen får 3,35 millioner kroner til to hovedprosjekter.

• Trondheimsregionen jobber sammen med kommunene for å få til en bærekraftig arealutvikling, blant annet gjennom fortetting og tiltak for å øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange.

• Trondheim kommune og Trondheim Bylab vil bruke byen som et laboratorium for å utforske nye måter å oppnå fortetting i eksisterende sentrumsområder og transformasjon med kvalitet.

Nord-Jæren får 4,4 millioner kroner til seks prosjekter.

• Fylkeskommunen og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg skal arbeide med tiltak for å oppnå raskere utbygging på og ved viktige stasjoner, holdeplasser og senterområder på Nord-Jæren.

• Stavanger kommune skal blant annet videreutvikle sitt CID-prosjekt, som et offentlig-privat samarbeid for utvikling og styrking av sentrum.

• Randaberg kommune skal kartlegge og legge til rette for snarveier som ledd i arbeidet med å sikre god infrastruktur for gående.

• Sandnes kommune skal kartlegge hvordan folk vil bo. Sandnes vil bidra til at flere, også barnefamilier, ønsker å bo sentrumsnært og langs bussveien. Kommunen skal i tillegg lage en byromsstrategi for å sikre attraktive møteplasser og nettverk for gående og syklende.

Buskerudbyen får 2,1 millioner kroner til to prosjekter.

• Drammen (Gulskogen), Lierstranda, Mjøndalen og Hokksund får midler til oppfølging av regional plan og for å utrede hvordan folk vi bo i Buskerudbyen. De får også midler for å vurdere hvordan de kan bruke digitale planer og eksisterende kartløsninger i arbeidet med regional plan.

Grenland får 500.000 kroner for å jobbe med fortetting av bolig og næring innenfor gangavstand fra kollektivknutepunktene i sentrum av Porsgrunn og Skien.

Kristiandsandsregionen får 400.000 kroner til arbeid med bærekraftig utvikling i Kristiansand, Søgne og Songdalen, og utbygging i nærheten av buss og bane.

Troms fylkeskommune og Tromsø kommune får 500.000 kroner til å vurdere løsninger og ordninger for byens uterom for lek. Målet er å få et godt og hensiktsmessig system på plass.