november 05

Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

Én av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere enn menn, men både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre. Det er oftest pasienter og klienter som står bak handlingene opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB

Tidligere undersøkelser har vist at unge kvinner er særlig utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet, og at dette gjør seg gjeldende i flere ulike yrker. Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø viser at unge og kvinner i tillegg er mer utsatt for vold og trusler på jobb enn menn og eldre arbeidstakere. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som kjennetegner yrker der disse arbeidsmiljøproblemene er mest utbredt. Vi undersøker også hvorvidt unge og kvinner er spesielt sårbare grupper, eller om dette handler om at de oftere jobber i utsatte yrker.

Unge kvinner rammes oftest

Til tross for at arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere vern mot vold, trusler og trakassering, utsettes 9 prosent av sysselsatte for minst én av disse formene for utilbørlig atferd på arbeidsplassen. 6 prosent av sysselsatte kvinner og 2 prosent av menn har blitt utsatt for vold på jobb det siste året, mens 5 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene har opplevd trusler som var så alvorlige at de ble redde. 7 prosent av kvinner og 2 prosent av menn utsettes jevnlig for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på jobb. Også andre undersøkelser har vist at kvinner er utsatt for flere tilfeller av både vold og trusler på arbeidsplassen enn menn.

Arbeidsmiljølovens vern mot vold, trusler og trakassering

I arbeidsmiljølovens § 4-3. stilles det krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Her heter det at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal «… så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».

I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven. I henhold til § 13 har arbeidsgivere plikt til å forebygge og forhindre slik trakassering.

I alle aldersgrupper oppgir en større andel kvinner enn menn at de har vært utsatt for slike hendelser, og andelen er størst blant kvinner under 30 år. I denne gruppen har hver femte sysselsatte vært utsatt for minst én av disse formene for utilbørlig atferd.

Aktuell link | SSB