november 19

Endringer i straffeloven – vil skjerpe straff for skyting mot politiet

Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet. Forslaget til endring i straffeloven sendes om kort tid på høring.

Utvidet

Strafferammen for å skyte mot politiet er i dag fengsel inntil tre år, hvis ikke handlingen regnes som forsøk på drap. Strafferammen foreslås utvidet til ti år, med en minstestraff på tre år.

– Vi ser av utviklingen i våre naboland at kriminelle bevæpner seg i større grad. Da kan vi ikke sitte i Norge og tro at det er en utvikling som ikke kan ramme oss. Derfor ønsker vi å øke straffene for kriminelle som løsner skudd mot politiet, både gjennom å heve strafferammen til ti år, men også ved å innføre en minstestraff på tre år, sier Tor Mikkel Wara (FrP) i en melding.

Også..

Det sendes også på høring forslag om et straffebud som rammer den som fratar et tjenestevåpen fra politiet. En slik handling er alvorlig og kan ha stort skadepotensiale, men vil i dag ikke nødvendigvis rammes av andre straffebud.

Justis- og beredskapsdepartementet vil om kort tid sende forslagene på høring.