november 19

Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde

Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

Idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember opplyser Norges idrettsforbund i en melding.

Over 100.000 barn lever i familier med varig lav inntekt. Mange av disse barna er eller har ønske om å være en del av norsk idrett. Og det er i den forbindelse at Bufdir i fjor myknet opp regelverket for hvem som kan søke på midler fra den nasjonale tilskuddsordningen. Målet er at ordningen får et større nedslagsfelt og flere gode søknader.

Frist for å søke er 10. desember 

  • For tilskuddsåret 2018 mottok vi om lag 100 søknader fra ulike idrettsorganisasjoner, også særforbund. Halvparten av disse søknadene ble innvilget, og totalt utgjorde disse innvilgelsene rett i overkant av 10 millioner kroner i tilskudd, forteller Terje Grytten, seksjonssjef i Bufdir, til Norges idrettsforbund.

Dekker ulike inkluderingstiltak

Idrettslag som søker om pengestøtte kan få penger til ulike inkluderingstiltak.

  • Fra denne tilskuddsordningen kan idretten blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter, samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i laget/klubben, forteller Grytten som understreker at idrettslag og særforbund ikke kan få dekket rene medlems- og treningsavgifter fra denne ordningen.
  • I 2019 vil Bufdir imidlertid, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, igangsette et pilotprosjekt i et utvalg kommuner for å få erfaring med en ordning som skal dekke individuelle utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, sier Grytten.

Hvem kan søke?

Forutsetningen for at idrettslag kan søke om midler er at kommunen har meldt sin interesse for ordningen.

  • Oversikten over hvilke kommuner som har meldt seg på ordningen, og som idrettslag kan søke igjennom, vil være tilgjengelig i søknadsskjemaet i søknadsportalen. I skjemaet vil søker bli bedt om å velge hvilken kommune de søker igjennom. Det vil ikke være mulig å søke gjennom de kommunene som ikke dukker opp i denne listen, forteller Grytten.

Nasjonale særforbund kan søke støtte direkte til Bufdir.

Linda Jacobsen, rådgiver bredde i Norges idrettsforbund, håper nå mange idrettslag og særforbund velger å søke om midler.

  • Norsk idrett har fått en unik mulighet til å rette fokus mot en sårbar gruppe i norsk idrett gjennom Bufdirs støtteordning. Målet er at vi sammen klarer å finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idretten, sier Jacobsen.