januar 16

Influensautbrudd krever mye ressurser fra helsetjenesten

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, og at flere tusen legges inn på sykehus. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, bekrefter en studie fra Folkehelseinstituttet.

| via FHI

I en ny registerstudie har forskere ved Folkehelseinstituttet tatt for seg influensautbrudd gjennom en niårsperiode. De har undersøkt antall konsultasjoner hos fastlege og legevakt, antall sykehusinnleggelser og antall dødsfall på sykehus.

‒ Tallene viser at det årlige influensautbruddet er en stor belastning for helsetjenesten, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.  

Undersøkelsen viser at:

•Om lag to prosent av befolkningen blir hvert år diagnostisert med influensa hos fastlege eller på sykehus.

•Fastlegene utfører over 120 000 konsultasjoner vedrørende influensa hvert år. Den største pasientgruppen er unge voksne.

•Influensapasienter står for rundt 15 000 døgnopphold på sykehus. Det er først og fremst de yngre og de eldre som har høyest risiko for å bli innlagt.

•Dødsfall forekommer oftest hos eldre, men hvert år er det også noen unge personer som dør.

Økning

‒ Vi ser en økning i antall registrerte sykehusinnleggelser på grunn av influensa de siste årene. Vi tror at det kan forklares med bedret diagnostikk og økt oppmerksomhet om influensa slik at registerdata blir mer korrekt over tid, sier Hauge.

Kvaliteten på slike registerstudier er avhengig av at legene setter riktig diagnose.

Dødsfall

Studien hadde ikke som hovedmål å måle antall dødsfall, men forskerne har likevel sett på registrerte dødsfall hos pasientene som ble innlagt på sykehus.

– Som forventet var majoriteten av dødsfallene i de eldre aldersgruppene. Vi så imidlertid at det nesten hvert år også var registrert dødsfall hos yngre pasienter. Det forteller oss at influensa kan være en alvorlig sykdom i alle aldersgrupper, selv om risikoen for å dø er lav for de fleste som blir syke, sier Hauge.

aktuell link