januar 30

-Tydelige utdanningsforskjeller i hjerte- og kardødelighet,

Høyere hjerte- og kardødelighet blant røykere med kort utdanning opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Det er flest tidlige hjerte-kardødsfall hos de med kort utdanning. Røyking er den viktigste enkeltårsaken, viser en studie ved Folkehelseinstituttet.

Tydelige

Forskere ved Folkehelseinstituttet har tatt for seg 360 000 menn og kvinner som ble født på 1930-, 1940- og 1950-tallet og undersøkt hvor mange som døde «for tidlig» av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer. «For tidlig» vil her si før 60 års alder. I tillegg har forskerne sett på utdanningsnivå og risikofaktorer.

– Vi finner at det er tydelige utdanningsforskjeller i hjerte- og kardødelighet, sier førsteforfatter på studien, forsker Inger Ariansen, Folkehelseinstituttet.

Resultatene viser at:

•Det er tydelige forskjeller mellom utdanningsgruppene når det gjelder antallet som dør av hjerte- og karsykdom før 60 års alder. Flest dør i gruppen med kort utdanning. Kort utdanning vil her si til og med grunnskoleutdanning.

•Antallet som dør «for tidlig» av hjerte- og karsykdom går ned over tid. Utdanningsforskjellene blir likevel ikke borte.

•Forskjellen mellom utdanningsgruppene er tydelige både for kvinner og menn.

Røyking er viktigste enkeltfaktor

Data om deltakerne er hentet fra ulike helseundersøkelser der levevaner og resultater fra blodprøver, høyde, vekt og blodtrykksmålinger er registrert. Basert på gjentatte analyser finner forskerne at:

•Røyking forklarer om lag 30 prosent av forskjellen i «for tidlig» hjerte-kardød mellom utdanningsgruppene, se figur 1. Dette gjelder alle fødselskull og både kvinner og menn.

•Også forskjeller i blodtrykk, fettstoffer i blodet, kroppsvekt og fysisk aktivitet bidrar til forskjeller mellom utdanningsgruppene. Ingen enkeltfaktor veier imidlertid like tungt som røyking, viser resultater for flesteparten av fødselskullene.

I tillegg kan det være andre faktorer som har bidratt til forskjellen mellom utdanningsgruppene, slik som kosthold, alkoholforbruk og kolesterolsenkende legemidler. Dette ble ikke registrert i alle helseundersøkelsene, og er derfor ikke tatt med her.

– Tobakksrøyking framstår som den viktigste årsaken bak utdanningsforskjellene i hjerte-kardødelighet, konkluderer Ariansen.

Aktuell link | her kan du lese mer | FHI