februar 10

Krevende å nå målet om 20 prosent sykkelandel i de store byene

– Vi ser at det blir veldig krevende å nå målene slik de er formulert i dag, sier sykkelkoordinator Marit Espeland i Statens vegvesen. Foto via Vegnett / Henriette Erken Busterud

| via Vegnett

Krevende å nå målet om 20 prosent sykkelandel i de store byene

Det er lettere å nå målet om åtte prosent sykkelandel på landsbasis, enn å oppnå 20 prosent i de ni største byområdene skriver Vegnett i en artikkel.

– Vi har startet arbeidet med å utrede mål til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 og har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøke sammenhengen mellom disse målsetningene. Vi ser at det blir veldig krevende å nå målene slik de er formulert i dag, sier sykkelkoordinator Marit Espeland i Statens vegvesen.

I dagens NTP som gjelder fra 2018 – 2029, er det et mål om at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023. Det er i tillegg et mål om at sykkelandelen i de største byområdene skal være på 20 prosent.

Variasjon i sykkelandel

– De ni storbyene er veldig ulike. Det er større variasjon i sykkelandelen mellom de ulike byområdene, enn mellom byområdene og landet for øvrig. For eksempel ser vi at Kristiansandregionen allerede har 14 prosent sykkelandel i barmarksesongen, mens Bergensområdet kun har fire prosent, forklarer Marit Espeland.

– Både i byområdene sett under ett og i landet for øvrig, er sykkelandelen på fem prosent. Slik sett virker målet om åtte prosent sykkelandel på landsbasis mer oppnåelig enn målet om 20 prosent sykkelandel i byområdene, forklarer Marit Espeland.

Byområdene er svært ulike i befolkningsstørrelse, utbredelse og tetthet. En endring i transportmiddelfordelingen i de største byområdene vil derfor ha langt større innvirkning på den nasjonale fordelingen enn tilsvarende endringer i de mindre byområdene.

Ønsker at sykkelbruken skal opp i hele landet

Dersom for eksempel Osloområdet når målet om 20 prosent sykkelandel, vil det nasjonale målet (om åtte prosent) oppnås, uten at sykkelandelen behøver å endres i resten av landet. Det samme ser vi dersom de tre neste byområdene, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren når 20 prosent sykkelandel.

– Dersom alle byområdene øker sin sykkelandel med fire prosentpoeng vil den nasjonale sykkelandelen være på syv prosent, altså like i underkant av målet. Men vi ønsker jo at sykkelbruken skal opp i hele landet, sier Marit Espeland.

Aktuell link | via Vegnett |