februar 14

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Østfold. Moss, Rygge og Råde

Foto: NVE / Golder Associates AS   

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Østfold

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for tre kommuner i Østfold fylke: Moss, Rygge og Råde. Totalt 20 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de tre kommunene opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en melding.

Kart | link

– Denne kunnskapen vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier fungerende regionsjef ved NVE Region Øst, Paul Christen Røhr. 

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunene og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata. En fullstendig rapport om området vil bli publisert på NVE sine nettsider i løpet av de nærmeste dagene.

Det gjøres oppmerksom på at oversiktskartleggingen ikke er en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises og at kartleggingen har hatt fokus på eksisterende bebyggelse og mulige erosjonskilder. I områder under marin grense (tidligere havnivå) vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.