februar 15

Betydelig flere voksne i barnehagene

Betydelig flere voksne i barnehagene – 1000 flere barnehager oppfyller kravet til bemanningsnorm opplyser Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet i en melding.

Økt

Bemanningstettheten i barnehagene har økt markant fra 2017 til 2018. – Dette er veldig gode nyheter, og viser at politikken virker! Flere voksne i barnehagen betyr et bedre tilbud til barna: Flere voksne som kan se barna, og legge gode rammer for lek og utvikling. Men vi er ikke mål, kommunene og private barnehager må fortsette å ansette flere slik at alle oppfyller kravene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Høsten 2018 innførte regjeringen en minstenorm for bemanning i barnehagen, som slår fast at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Fra 1.august 2018 ble pedagognormen skjerpet for å få flere barnehagelærere. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen barnehager som oppfyller kravet om maksimum 6 barn per ansatt har økt fra 56 prosent i 2017 til 75 prosent. Det er nå i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt i barnehagene. Det er en klar forbedring fra 2017 da bemanningstettheten var 6,0 barn per ansatt. I 2008 var det 6,2 barn per voksen i barnehagen. Bemanningstettheten har altså vokst like mye det siste året som i de foregående ni årene.

På ett år er det nærmere 1000 flere barnehager som oppfyller kravet om maksimum 6 barn per ansatt. Det er først og fremst de kommunale barnehagene som har bedret bemanningen sin, og det er 500 flere private enn kommunale barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Ikke i mål

– Utviklingen går i riktig retning, og mange barnehageeiere har gjort en god jobb. Likevel er det fortsatt mange barnehageeiere som ikke er i mål. Vi har laget en overgangsordning for barnehager som strever med å oppfylle bemanningsnormen, denne varer frem til august 2019. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for å hjelpe små barnehager med å målet. Jeg har en klar forventning om at den positive utviklingen vi ser for 2018 vil fortsette de neste årene, sier Sanner.

­- KrF har lenge arbeidet for flere ansatte i barnehagene. For oss har det vært særlig viktig å styrke bemanningen rundt de yngste barna. Det gjør at foreldre kan være tryggere på at barna får god oppfølging. Vi er godt i gang med å bemanne opp, og denne trenden må fortsette. Det er viktig at barnehageeiere følger dette godt opp. Som barne- og familieminister er jeg svært opptatt av at regjeringen når målene våre om bemanning og kvalitet i barnehagene, sier barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad.

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Det er 50 900 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2018, en økning på 4,6 prosent fra 2017. De siste fem årene har det vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i barnehage i alle aldersgrupper, og fra 2013-2017 økte andelen minoritetsspråklige barn med 4,6 prosentpoeng.

– Dette er tall jeg gleder meg over. Å lære norsk tidlig gir barn et viktig grunnlag for å mestre og lære, både i barnehagen og når barna skal begynne på skolen. Særlig for barn som kommer fra hjem der det ikke snakkes norsk vil en god barnehage være viktig. Derfor har vi også vært spesielt opptatt av å få flere av disse barna inn i barnehagen, og har innført gratis kjernetid og søskenmoderasjon for familier med lav inntekt. Det er veldig bra at stadig flere barn med minoritetsbakgrunn begynner i barnehage, sier Sanner.

Totalt er 18 prosent av arn i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Drammen og Oslo har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage.