februar 20

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver. De mest brukte..

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året opplyser Apotekerforeningen i en melding.

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.

Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7* milliarder kroner fra apotekene i fjor. Det er 3,7 prosent mer enn i 2017.

Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv.

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året. Det er store forskjeller i legemiddelbruken mellom ulike aldersgrupper. De over 67 år bruker i gjennomsnitt nesten 1500 døgndoser hver, som tilsvarer mer enn fire doser hver dag. Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år brukte bare litt over en dose daglig i snitt.

Bruken av reseptpliktige legemidler har økt med 1,6 prosent pr person fra 2017, målt i antall døgndoser. Økningen er på samme nivå som den har vært over mange år.

Reseptlegemidler for 25,3 milliarder kroner

Det ble omsatt reseptpliktige legemidler for 25,3 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 3,8 prosent fra året før.

– Selv om legemidler er en av de viktigste behandlingsformene når vi er syke, utgjør utgiftene bare ca åtte prosent av de totale helseutgiftene. Denne andelen har ligget stabilt i flere år. I 2018 var økningen i legemiddelomsetningen omtrent på nivå med den generelle prisutviklingen. Det er et tegn på at myndighetene i sum har kontroll på utgiftene på dette området i helsetjenesten, mener Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Når det tas hensyn til forbruksøkningen på 1,6 prosent, var utgiftsveksten lav pr gjennomsnittsdose i 2018.

–Det kommer stadig nye, dyre legemidler på markedet, ofte med en pris på over 100 000 kroner pr pakning. Foreløpig gir ikke dette store utslag i de totale legemiddelkostnadene, fordi det er andre grupper av legemidler som har store prisreduksjoner. Generisk konkurranse fra likeverdige legemidler, fører til prisnedgang på noen legemidler som brukes av store pasientgrupper. Dette oppveier det meste av utgiftsveksten som følger av de nye, dyre legemidlene, sier Tysnes.

Vi betaler mindre enn 20 prosent av egen lomme

Det er det offentlige som tar det meste av regningen for de reseptpliktige legemidlene vi bruker. Trygden gjennom blåreseptordningen betaler 41 prosent av regningen. En nesten like stor andel betaler sykehusene gjennom egne legemiddelkjøp og helseforetaksfinansierte reseptlegemidler. Pasienten betaler fem prosent av utgiftene i form av egenandeler på blåresept-legemidler, og 13 prosent for reseptlegemidler som ikke har noen form for refusjon.

Legemidler ved hjerte- og karlidelser mest brukt

Seks av de ti mest bruke legemidlene brukes til behandling av hjerte- og karlidelser. Ifølge tall fra Reseptregisteret var det nesten 570 000 personer som hentet ut kolesterolsenkende legemidler fra apotek i 2017.

Revmatismelegemidler har høyest omsetning

De ti legemidlene med høyest omsetning i 2018, omsatte til sammen for 3,2 milliarder kroner. Dette utgjør 12 prosent av den totale legemiddelomsetningen. De ti legemidlene utgjør 0,7 prosent av alle ulike virkestoff som ble solgt i Norge.

På toppen av listen over de mest omsatte legemidlene i 2018 finner vi apiksaban, som brukes mot slag og blodpropp mv. Nummer to på listen er adalimumab, som brukes til behandling av revmatisme mv. På listen over de ti mest omsatte legemidlene, er det åtte legemidler som har en høy enhetspris og brukes av et lite antall pasienter. De ti mest omsatte legemidlene sto for 12 prosent av alt legemiddelsalg.

På grunn av myndighetenes krav om at det ikke kan oppgis enhetspriser, eller omsetningstall som kan gi informasjon om enhetspriser på legemidler som staten inngår egne avtaler med legemiddelprodusentene om, offentliggjøres ikke omsetningstall pr virkestoff i topp-10 listen for 2018. Åtte av de ti mest omsatte legemidlene er omfattet av kravet om hemmelige priser.

*Tallet omfatter ikke veterinærlegemidler.