februar 26

Østfold blant fylkene på pilletoppen

Hedmark, Østfold og Oppland er på pilletoppen skriver Apotekforeningen i en ny oversikt.

Hedmark, Østfold, Oppland

Hver hedmarking brukte i snitt opp mot to legemiddeldoser hver eneste dag i hele fjor.

Hedmarkingene bruker mest legemidler. De bruker 25 prosent mer medisin enn nordmenn flest. På plassene bak følger Østfold og Oppland.

Det viser 2018-tallene fra Apotekenes bransjestatistikk.

I Hedmark brukte innbyggerne i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser (DDD)[i] hver i 2018. Det tilsvarer at hver hedmarking i snitt tok opp mot to legemidler hver eneste dag i hele fjor. Østfoldingene følger like bak, med 642 døgndoser. Også Oppland ligger over 600 doser pr innbygger.

Minst

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo. Rogaland og Sogn og Fjordane følger på de neste plassene. Befolkningen i Oslo bruker bare 77 prosent av landsgjennomsnittet. Det er et langt sprang opp til Rogaland, som bruker 92 prosent av landsgjennomsnittet.

Pensjonist-fylkene bruker mest

Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning. De som er eldre enn 67 år bruker nesten fire ganger så mye legemidler som de som er under 67. Mens nesten 20 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland er over 67 år, er tilsvarende tall for Oslo så vidt over 10 prosent. Også i Rogaland er det en mindre del av befolkningen som er over 67 år. Østfold og Sogn og Fjordane skiller seg ut fra denne trenden. Det er en høyere andel 67 år+ i Sogn og Fjordane enn i Østfold. Like vel ligger de i hver sin ende av skalaen.

Sammenheng med uførhet og sykmeldinger

Det er også rimelig å anta at legemiddelbruk kan ha sammenheng med faktorer som andel uføre og sykmeldte. Tall fra Kommuneprofilen viser at Østfold har en høy andel både uføre og sykmeldte sammenlignet med de fleste andre fylkene. Både Oslo og Rogaland har en lav andel både uføre og sykmeldte, og et lavt legemiddelforbruk. Også Akershus og Sogn og Fjordane har færre uføre og sykmeldte enn de fleste andre fylkene.

[i] Måleenheten DDD er definert som den antatt gjennomsnittlige døgndose ved preparatets hovedbruksområde (indikasjon) hos voksne. Det er viktig å være klar over at den dosen legen forskriver, i mange tilfeller avviker fra DDD som kun må betraktes som en teknisk måleenhet.

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.