mars 07

4063 søkte politiutdanning

MANGE VIL BLI POLITI: Antall studieplasser er redusert etter flere år med store kull. I 2019 er det færre søkere, men fortsatt er det likevel mange som vil bli politi. Foto: Naledi Forbord

4063 søkte politiutdanning

For tredje år på rad synker søkertallene til politiutdanning. Men det er likevel fortsatt mange som vil bli politi, og Politihøgskolen vil trolig også i år ha mange og svært godt kvalifiserte søkere i sluttfasen av opptaket.

Etter toppåret i 2016 har det vært et synkende antall søkere til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Nå er søkertallene tilbake på 2013/2014-nivå. Sammenlignet med fjoråret viser tallene for 2019 at det er 643 færre søkere totalt, og 609 færre som har politiutdanning som 1. prioritet, altså sitt høyeste studieønske.

Nedgangen utløser ikke stor bekymring ved Politihøgskolen.

Kvalifiserte

-Det aller viktigste er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt i opptaket. Årets søkertall skal kunne gi oss det. Mye tyder på at nedgangen i søkerinteresse nok først og fremst er et resultat av usikkerhet knyttet til muligheten for jobb etter endt utdanning, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen i en melding.

Oversiktene fra Politidirektoratet viser at nyutdannet politi frem til nå har kommet i jobb. Men det tar tid – og det er usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. Bekymringene rundt jobbmuligheter har ført til mange medieoppslag, og alt dette kan samlet ha påvirket oppfatningen om politiyrket som et sikkert og trygt yrkesvalg.

Færre studieplasser

Fra og med høsten 2018 ble opptaket til bachelorutdanningen redusert fra 720 til 550 studieplasser.Det betyr at færre søkere også konkurrerer om færre plasser. Det utredes videre på politisk hold om studentopptaket skal reduseres ytterligere, og om dette kan medføre færre studiesteder. Men her er intet vedtatt.

-Redusert studentopptak kan selvsagt ha påvirket søkerinteressen. Det kan være at noen da tenker at det kan bli vanskeligere å komme inn, og derfor heller søker annen utdanning. Men vi vet også at mange som søker politiutdanning er svært motivert, og søker uansett, fordi det er dette de virkelig vil. Vi mener derfor at usikkerhet rundt jobbmuligheter nok er en viktigere faktor for søkertallene enn antall studieplasser og studiesteder, sier Ann-Lisbeth Framaas.

Nedgangen i søkertallene kan neppe spores til misnøye med selve politiutdanningen, og trivselen blant studentene. Tidligere i år viste Studiebarometeret at politistudentene, for fjerde året på rad, alt-i-alt er landets mest fornøyde studenter innen høyere utdanning. 

Ulik fordeling 

Fordelingen av søkere med politiutdanning som 1.prioritet viser at Oslo har 1478 søkere i denne kategorien, en nedgang på 175 fra fjoråret. Bodø har 589 søkere, en nedgang på 110, og størst prosentvis tilbakegang. Stavern holder stand med 722 søkere, en mer enn i fjor.

Snittalderen på årets søkere er den samme som i fjor, 22 år. Kvinneandelen øker, og er nå den høyeste noensinne, på 52,6 prosent. Det er en økning på nesten fem prosent fra 2018.