mars 12

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte fikk over 2000 henvendelser i fjor

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte fikk over 2000 henvendelser i fjor. Mange saker handlet om vold og seksuallovbrudd opplyser Politidirektoratet i en artikkel.

I løpet av 2018 åpnet Støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle politidistriktene. Her kan personer som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet få informasjon, veiledning og psykososial støtte gjennom hele straffesaksprosessen. Ved utgangen av året hadde støttesentrene registrert 2094 henvendelser. Disse kom enten via politiet, ved at personer som har vært utsatt for kriminalitet ringte det nasjonale telefonnummeret eller tok direkte kontakt med sitt lokale støttesenter.

Stort behov

  • At støttesentrene allerede har fått inn såpass mange henvendelser forteller oss at det er stort behov for denne tjenesten. Vi har fått gradvis flere henvendelser etter hvert som tjenesten har blitt kjent, og antallet saker økte utover høsten, sier fungerende avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Ole B. Sæverud.

Vold og seksuallovbrudd

Per i dag er det ikke utviklet en statistikk som viser henvendelser fordelt på kriminalitetstype. Av innrapporteringene fra politidistriktene fremstår det likevel klart at det er voldssaker som dominerer. En betydelig del av henvendelsene gjelder også seksuallovbrudd.

  • Jeg er glad for at vi har støttesentre som kan tilby hjelp og veiledning i en vanskelig situasjon. Som mange kjenner til, er politiet i en situasjon der vi bruker lang tid i straffesaksbehandlingen på flere områder. Samtidig som vi jobber med raskere behandling av sakene, kan vi gi hjelp og veiledning i en vanskelig situasjon, sier Sæverud.

Tøft å oppleve henleggelse

Ansatte ved støttesentrene lytter, veileder, gir informasjon om hvordan en sak kan anmeldes, hva det innebærer å føre en straffesak og de kan være en støtte gjennom hele straffesaksprosessen. Støttesentrene bistår også den enkelte med å søke voldsoffererstatning fra staten. En målsetting med støttesentrene er å bidra til at de som har vært utsatt for kriminalitet kommer seg raskere videre i livet. Mange opplever at sakene deres blir henlagt etter at politiet har etterforsket ferdig, noe som kan oppleves tøft og vanskelig.

  • Jeg håper at informasjon, veiledning og støtte kan gjøre det enklere å forstå og, og også håndtere det, når politiet innstiller på henleggelse etter å ha etterforsket saken, sier Sæverud.

Mange saker er vanskelige å etterforske. I tillegg blir sakene vanskelige å oppklare hvis det går lang tid mellom en hendelse og politianmeldelsen av hendelsen.

  • Det gjelder spesielt i voldtektssaker, og vi oppfordrer personer som utsettes for voldtekt om å anmelde så raskt som mulig, sier Sæverud.