mars 20

Flere veier i Østfold skifter nå nummer

Foto illustr

Bytter navn

Flere veier i Østfold skifter nå nummer opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel. Her forklarer leder av samferdselskomiteen, Olav Moe, hvorfor.

– Riksveier har en unik nummerering på landsbasis. Slik er det ikke på fylkesveiene. Nummereringen er unik innenfor hvert enkelt fylke. Det medfører at det er flere fylker som benytter samme veinummer. I tillegg er det strekninger som krysser dagens fylkesgrenser og som bytter nummerering på fylkesgrensen. Det er også flere strekninger hvor riksvei og fylkesvei har samme nummerering. Eksempel på slik nummerering i Østfold er riksvei 22 og fylkesvei 22, sier han.

Med endring av kommune- og fylkesgrenser kommer også behovet for å rydde i vei-nummereringen.

«Nummerering av fylkesveger er i dag unik innenfor det enkelte fylke ved at fylkesnummeret er en del av vegreferansen. Samme fylkesvegnummer kan dermed gå igjen i flere fylker. F.eks. finner vi fylkesveg 1 i alle fylker unntatt Oslo, Østfold og Vestfold. Der fylkesveger krysser fylkesgrensene er det heller ikke uvanlig at vegen endrer nummer ved fylkesgrensene. For å løse utfordringen kommune- og regionreformen gir ved sammenslåinger og endringer av grenser, skal vegreferansen fristilles fra denne type administrativ informasjon. Derfor skal også vegnummeret for fylkesveger være unike på landsbasis», heter det i et brev fra vegdirektoratet. Her framgår det også at av landets 3894 fylkesveier, er det kun 148 som har unike nummer (altså brukt i kun ett fylke).

Østfold

I Østfold er i dag rv 111 og rv 22 to deler av samme vei, og veien som henger sammen fra Råde til Stasjonsbyen heter riktig nok 110, men deler av den er riksvei, resten er fylkesvei. Og har dermed forskjellige eiere, og med det forskjellige etater som har ansvar for drift og vedlikehold.

  • Den som kjører på veien merker nok lite til om det er riks-, fylkes- eller kommunevei. Men dette grepet som nå tas er fornuftig, det er en ryddejobb, og det reduserer risikoen for feiltakelser senere, sier Moe

Aktuell link | Østfold fylkeskommune