mars 21

Færre slutter og flere får lærekontrakt i Østfold. -Positiv utvikling

Den siste tilstandsrapporten for de videregående skolene i Østfold viser at færre slutter og flere får lærekontrakt. Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Østfold fylkeskommune utarbeider hvert år en rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen. Denne tilstandsrapporten tar for seg resultater for opplæringsåret 2017-2018, og formidlingsåret 2018.

Positiv utvikling
 

– Resultatene som presenteres i rapporten, viser positiv utvikling på flere viktige indikatorer og indekser. Spesielt positivt er det at en større andel av 2012-kullet i Østfold gjennomførte videregående opplæring i løpet av fem år enn noen andre kull siden målingene begynte i 1994. Resultatene fra 2017/18 viser også at det er færre elever som slutter på skolen i Østfold enn det nasjonale snittet, og at Østfold igjen har hatt en god økning i antall lærekontrakter. Dette er det tredje året på rad med god fremgang, og det arbeides systematisk videre i alle ledd for at fremgangen skal fortsette, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.

Styrende

I tillegg til å være et utgangspunkt for kvalitetsutvikling i fylkeskommunen og i videregående opplæring, skal tilstandsrapporten også fungere som et styringsverktøy og bidra til styrking av dialog og samarbeid mellom ulike nivåer. Tilstandsrapporten skal videre bidra til å gi den politiske ledelsen i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av overordnede planer og sikre sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske satsingene og behovene i opplæringssektoren.

Mål og tiltak

Østfold fylkeskommune har vedtatt tre strategiske hovedmål med prioriterte innsatsområder i sin sektorplan «Østfoldskolen 2020».

•Alle elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat

•Alle elever skal ha et godt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

•Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass

Aktuell link | Østfold fylkeskommune