mars 25

Betydelig færre bruker opp sykepengerettighetene sine

Fra 2002 til 2017 har det vært en betydelig nedgang i antall personer som årlig er sykmeldt i 52 uker, som er maksimumslengden for sykepenger. Av disse går flere over i jobb uten samtidig å motta en ytelse fra NAV, og færre går direkte over til uføretrygd.

Ett av målene i IA-avtalen for perioden 2019–2022 er å hindre frafall fra arbeidslivet, og det pekes spesielt på langtidssykmeldte som går over på mer varige trygdeytelser, samt tidligpensjonering opplyser NAV i en artikkel.

Betydelig nedgang i frafallet

NAVs nye analyse Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding viser at det fra 2002 til 2017 har vært en stor nedgang i antallet som bruker opp sykepengerettighetene, og en økende andel kommer tilbake i jobb uten å motta en ytelse fra NAV.

– Samtidig ser vi at en del langtidssykmeldte senere mottar ulike ytelser uten å ha brukt opp sykepengerettighetene først, og at dette antallet øker over tid. Samlet sett finner vi likevel at det har vært en betydelig nedgang i frafallet, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Analysen viser blant annet at mens det i 2002 var 59 000 personer som brukte opp rettighetene hvert år, var antallet i 2017 redusert til 40 000. Det er en nedgang på 32 prosent.

Nedgang fra 2016 til 2017

Halvparten av nedgangen kom i 2004–2005 og må sees i sammenheng med en innskjerping i regelverket 1. juli 2004.

– Fra da av er hovedregelen et krav om aktivitet etter 8 ukers sykefravær, og i tillegg skal gradert sykmelding alltid vurderes. Regelendringene førte til et markant fall i det totale sykefraværet, og det er tydelig at det også bidro til redusert frafall fra arbeidslivet, Åsholt.

Etter en forbigående økning i 2009–2010 i antall personer som bruker opp sykepengerettighetene, har tallene vært stabile fram til 2016. Fra 2016 til 2017 ser vi en tydelig nedgang på omkring 7 prosent.

– En forklaring på nedgangen i 2017 er at arbeidsmarkedet har blitt bedre etter oljekrisen i 2015. Sykefraværene blir ofte lengre i perioder med økende ledighet. Nedgangen kan også henge sammen med at NAV de siste årene har håndhevet aktivitetskravet etter åtte uker mer konsekvent, sier Åsholt.

Flere i jobb uten ytelser fra NAV

Av de som nådde maksimumsgrensen for sykepenger i 2017, var 21 prosent i jobb 6 måneder senere uten samtidig å motta en ytelse fra NAV. I 2002 var andelen 16 prosent.

– Dette er en betydelig økning, men det er en viss usikkerhet knyttet til tallene fordi innrapporteringen av lønns- og arbeidsforhold endret seg i 2015 som følge av a-ordningen. Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen framover, sier Åsholt.

Markant nedgang i mottakere av uføretrygd

Andelen som mottar uføretrygd 6 måneder etter at de hadde brukt opp sykepengerettighetene, har derimot sunket relativt jevnt gjennom perioden, fra 19 prosent i 2002 til 8 prosent i 2017. Det er en nedgang på 58 prosent. Parallelt har det bare vært en liten økning på mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Bare én del av bildet

NAVs analyse viser totalt sett at frafallet blant personer som allerede har et arbeidsforhold og dermed rett til sykepenger, er synkende.

– Det er positivt. Samtidig er dette bare én del av bildet. For å få et inkluderende arbeidsliv må vi rette innsatsen også mot de som ikke har rukket å få fotfeste i arbeidslivet, sier Åsholt.

 

Aktuell link | NAV:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/betydelig-færre-bruker-opp-sykepengerettighetene-sine