mars 25

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4. april

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4.april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar opplyser Skatteetaten i en melding.

Info

▪ 4.april starter også utsendelsen av skattemeldingen på papir til de som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten.

▪ Skattemeldingen innholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart i juni, da får de fleste skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober. Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger som mangler, for eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom. 

▪ Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30.april. Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere. 

▪ For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31.mai. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.

▪ Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.

Nytt i år

De viktigste endringene i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister er:

Korttidsutleie

I 2018 trådte nye skatteregler for korttidsutleie av bolig i kraft. Det er en ny post i skattemeldingen for rapportering av dette, post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. (Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt). Les mer om korttidsutle av bolig.

Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

Nye felt i post 3.2.7. Det er laget et nytt felt «Kostnader dekket av arbeidsgiver» for redusering av fradragsbeløpet etter sats når arbeidsgiveren har dekket deler av kostnadene.

Feltet for sats har fått nye valg for privat overnatting (kun tjenestereise), bolig med kokemuligheter (kun tjenestereise) og langtransportsjåfør.

Posten har fått nytt spørsmål om starttidspunkt for pendlerfradrag.

Aksjer og andre finansielle produkter

Det er et nytt skjema for gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter, RF-1159 med egne poster for verdipapirfond aksjedel, norske aksjer og utenlandske aksjer.

Kontaktperson

Ny post: 1.5.13 Navn og e-postadresse til kontaktperson. Her kan du oppgi navn på din fullmektig/kontaktperson som du ønsker at vi tar kontakt med om dine skatteforhold.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler nå en helt ny skattemelding. I 2020 vil mange lønnsmottakere og pensjonister etter planen få den nye skattemeldingen. Vi planlegger også for at noen skattepliktige får den nye skattemeldingen i 2019. Dette vil være et mindre utvalg personer med enkle skatteforhold, det vil si at de for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet.

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik vi er vant til det, men har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen, for eksempel «Bank og lån».

En annen endring er at du vil få mer aktiv veiledning i skattemeldingen ved at de i løsningen blir stilt relevante spørsmål, eller blir gjort oppmerksomme på forhold som må fylles ut. For eksempel vil du få en merknad hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å legge inn riktige opplysninger. Og hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning oppdatert fortløpende.

Post 5.0 (merknadsfelt)

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige postene i skattemeldingen.

Fra og med skattemeldingen for inntektsåret 2017 er det ikke et eget merknadsfelt (post 5.0) for å skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i april er ikke den endelige beregningen.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2018 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler.

Etter leveringsfristen 30.april blir skattemeldingene behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. De fleste får skatteoppgjøret i juni. Neste mulighet er i august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter at skatteoppgjøret ditt er klart.


Foto via Skatteetaten / arkiv