mars 28

Stadig flere overlever et hjerneslag

Rundt 180 flere overlevde et hjerneslag i 2017 enn fem år tidligere, men fortsatt er det dårligere overlevelse ved denne sykdommen enn ved hjerteinfarkt og hoftebrudd. Det opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

9000

Hvert år legges om lag 9000 pasienter inn i sykehus på grunn av hjerneslag. Årlig beregner Folkehelseinstituttet resultatene fra kvalitetsmålinger knyttet til overlevelse og reinnleggelse. I motsetning til tidligere år er resultatene for overlevelse denne gangen slått sammen med resultatene for reinnleggelse i én og samme rapport: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse. Resultater for 2017. Resultatene er også presentert som kvalitetsindikatorer på helsenorge.no.

Foruten hjerneslag, har Folkehelseinstituttet også beregnet overlevelse for hjerteinfarkt og hoftebrudd. I tillegg er det beregnet total overlevelse for pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Hjerneslag fortsatt på bunn

Ifølge den nye rapporten er andelen eldre med hjerneslag (over 67 år) som overlevde de første tretti dagene etter et sykehusopphold bedret fra 86,4 prosent i 2013 til 88,3 prosent i 2017.

Hjerneslag har hatt den største bedringen, men fortsatt er det dårligere overlevelse ved denne sykdommen enn ved hjerteinfarkt og hoftebrudd – også sammenlignet med totaloverlevelsen. Totaloverlevelsen er beregnet for alle pasienter i alle aldre, og som har diagnoser som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

-På landsbasis ser vi en bedring i overlevelse for pasienter som har vært lagt inn med hjerneslag i løpet av de siste fem årene, sier forsker Katrine Damgaard Skyrud i Folkehelseinstituttet.

Varierer lokalt og regionalt

Den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet viser at overlevelsen varierer både mellom regionale helseforetak (RHF), helseforetak (HF) og enkeltsykehus.

Blant annet er det slik at Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF i 2017 hadde signifikant lavere sannsynlighet for overlevelse enn gjennomsnittet, mens Helse Vest RHF og Helse Midt RHF hadde signifikant høyere sannsynlighet for overlevelse. 

Større avvik mellom sykehus enn mellom foretak

Når man bryter ned tallene, blir avvikene større mellom helseforetak og mellom sykehus enn mellom regionale helseforetak.

Dette er helseforetak som har signifikant høyere totaloverlevelse enn gjennomsnittet:

Stavanger Universitetssykehus HF

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Dette er helseforetak som har signifikant lavere totaloverlevelse enn gjennomsnittet:

Sykehuset Innlandet HF

Akershus universitetssykehus HF

Helse Finnmark HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehusene: Overlevelsen varierer mest ved hjerteinfarkt

Det var størst variasjon mellom sykehusene for pasienter som ble lagt inn med hjerteinfarkt, der overlevelsen varierte fra 89,0 til 95,0 prosent.

To sykehus, Gjøvik og Ålesund, har signifikant lavere overlevelse –  og to sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og St. Olavs hospital, har signifikant høyere overlevelse enn gjennomsnittet. Ved hoftebrudd har til sammenligning ett sykehus (Diakonhjemmet sykehus) signifikant høyere overlevelse og ingen signifikante avvik for hjerneslag.

Aktuell link | Her kan du lese mer | Folkehelseinstituttet