mars 29

Tolletaten foreslår å innføre divisjonsmodell fra 1. juni. Grensedivisjonen og Vareførselsdivisjonen..

Tolletaten foreslår å opprette to landsdekkende divisjoner, foreløpig kalt Grensedivisjonen og Vareførselsdivisjonen. Oppgavene som i dag utføres av tollregionene skal overtas av de nye fagdivisjonene opplyser Tolletaten i en artikkel.

Bakgrunn

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å tilpasse organiseringen til de utfordringer og mulighetene etaten står overfor. Tolletaten ser en stadig økning i varestrømmene samtidig som organiserte kriminelle blir mer avanserte. Dette øker behovet for en effektiv og fleksibel organisering med større mulighet til å omdisponere ressurser til de innsatsområdene hvor behovet til enhver tid er størst. Tolletaten må også løpende kunne tilpasse seg samfunnets endrede behov og prioriteringer når det gjelder kontroll og beskyttelse.

To landsdekkende fagdivisjoner

Tolletaten går inn for å organisere etaten etter en organisasjonsmodell med to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet, samt et omorganisert direktorat.

Overordnet organisasjonskart

Modell

Den ene fagdivisjonen (med arbeidstittel Grensedivisjonen) vil blant annet få ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Den andre fagdivisjonen (med arbeidstittel Vareførselsdivisjonen) vil blant annet få ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Modellen innebærer at etaten går fra seks regioner med et bredt operativt oppgavespenn, til to spesialiserte landsdekkende fagdivisjoner. Denne organiseringen legger blant annet til rette for mer fleksibel ressursdisponering, stordriftsfordeler og mindre koordinering og dublering av funksjoner og oppgaver på tvers av og i regioner. Organisasjonsendringen som foreslås innført 1. juni er i hovedsak en styringsreform som etablerer den overordnete strukturen i ny organisasjonsmodell.

Plassering av divisjonsledelse

Tolletaten går inn for at ledelsen for Grensedivisjonen lokaliseres til Mosseområdet og at ledelsen for Vareførselsdivisjonen lokaliseres til Bergen. Ved vurderingen av lokalisering er det tatt utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

Tollstedene består

De organisatoriske endringene og plassering av divisjonsledelsen vil ikke ha konsekvenser for etatens tilgjengelighet for brukere og næringsliv. Det er ikke planlagt at tollsteder blir lagt ned eller at åpningstider endres fra 1. juni. Beslutninger om lokalisering av tollsteder og åpningstider gjøres løpende på bakgrunn av næringslivets og privatpersoners behov og kontrollhensyn.

Bakgrunn og gjennomføring

Finansdepartementet har gitt Tolletaten i oppdrag å utrede en modell for ny organisering av Tolletaten. Tolletaten oversendte departementet en skisse til ny organisasjonsmodell i desember 2018.  Finansdepartementets stilte seg positiv til at etaten arbeidet videre med å detaljere den nye modellen. Tolletaten har nå oversendt en rapport til Finansdepartementet der forslaget til ny organisering per 1.juni 2019 beskrives.Tolletaten tar sikte på å gjennomføre ny overordnet struktur 1.juni 2019.

Tolletaten har et tydelig målbilde for ny organisering. Målbildet inkluderer ikke-besluttede organisasjonsendringer i faser etter 1.juni. Etablering av divisjonsledelse i første trinn vurderes som avgjørende for å sikre utviklingen mot det fremtidige målbilde.

aktuell link