april 05

Kripos har gjennomgått anmeldte voldtekter relatert til russefeiringen i 2018

Kripos har gjennomgått anmeldte voldtekter relatert til russefeiringen i 2018.

Det er få saker og dermed vanskelig å trekke generelle slutninger. -Funnene vi trekker fram er basert på informasjonen i anmeldelsene til politiet opplyser Kripos i en artikkel;

•I 2018 ble det anmeldt tretten russevoldtekter. Alle de fornærmede var kvinner og alle de anmeldte var menn.

•Tre av de tretten voldtektene fant sted på de store landstreffene, i Stavanger, Halden og Bø. I disse tre sakene var gjerningspersonen ukjent for den fornærmede.

•Voldtektene som ikke skjedde på landstreff, skjedde i private hjem, campingvogn, overnattingssted, russebuss eller utendørs.

•I èn av sakene ble voldtekten filmet.

•I over halvparten av sakene var fornærmede kraftig påvirket eller bevisstløs som følge av eget alkoholinntak. Gjerningspersonens rus er i mindre grad dokumentert.

•I ni av de tretten sakene var det ingen direkte vitner til voldtekten. I to av sakene var det flere som observerte voldtekten. I begge tilfellene var det noen som grep inn og avbrøt voldtekten, mens andre forholdt seg passive til det de så.

•Ingen av voldtektene kan sies å ha direkte sammenheng med knutereglene. En av voldtektene skjedde i forbindelse med et rebusløp der en av postene dreide seg om å utføre sexstillinger.

•I ni av de tretten sakene var det til sammen ti identifiserte gjerningspersoner. Fire av disse var registrert med flere straffbare forhold, to av dem var registrert med seksuallovbrudd.

•Kripos har i det gjennomgåtte materialet ikke funnet anmeldelser til norsk politi som gjelder voldtekt på sydenreiser for fremtidige russ. Pga. liten informasjon i noen av de anmeldte voldtektssakene i 2018, kan det være tilfeller som ikke er fanget opp i vår gjennomgang.

•Vi legger til grunn at antall anmeldelser ikke gir et korrekt bilde av antall voldtekter i forbindelse med russefeiring. Vi vet generelt at det er store mørketall når det gjelder festrelaterte voldtekter.

•Antallet registrerte anmeldelser av russevoldtekter har vært stabilt de siste årene. I 2017 ble det registrert 16 anmeldelser, i 2016 ble det registrert 14 anmeldelser.

Forhindre

-Vi ønsker at enhver voldtekt skal forhindres. Da trenger vi hjelp fra dere som skal på fest. Vi oppfordrer russen til å ta vare på hverandre, og passe på at ingen sovner på fest eller russetreff, uten tilsyn. Pass på de som har fått for mye å drikke. Vær en kjernekar, slik at ingen går utover sine grenser og gjør noe mot andre som vil prege dem for lang tid fremover.

Vi anbefaler at arrangørene av russe-arrangement fortsatt har tiltak som god belysning, separate toalett og tilstrekkelig vakthold.

Aktuell link | Kripos