april 13

Venter lavere ledighet neste år

Norsk økonomi er inne i en moderat oppgangskonjunktur som NAV forventer vil fortsette i år og neste år. Dette vil innebære økt sysselsetting og flere i arbeidsstyrken skriver NAV i en artikkel. Den registrerte arbeidsledigheten vil gå videre ned fra 2,3 prosent av arbeidsstyrken i år til 2,2 prosent i 2020, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

– God vekst i fastlandsøkonomien de siste to årene har bidratt til en tydelig bedring i arbeidsmarkedet, med høyere sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Vi venter at veksten i norsk økonomi vil fortsette. Det vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft, men også til at stadig flere vil melde seg på arbeidsmarkedet for å søke jobb. Det er grunnen til at vi bare venter en liten nedgang i arbeidsledigheten fram til 2020, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Historisk lav ledighet

Fra november 2016 til mars i år har antallet som er registrert som helt ledige falt med 24 000, ifølge sesongjusterte tall. Legger man til arbeidssøkere som deltar på tiltak har nedgangen vært på 27 000 personer. Ifølge prognosen skal ledigheten enda litt lenger ned fram til 2020.

NAV venter at antallet som er registrert som helt ledige vil gå ned fra 65 500 i gjennomsnitt i fjor til 63 000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent i fjor. For 2020 venter NAV i snitt 62 000 helt ledige, som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette vil være den laveste ledighetsraten siden 2007 og 2008, før finanskrisen. Den er også lav i et historisk perspektiv. Siden man begynte å registrere ledighet i 1948 har gjennomsnittet ligget på 2,2 prosent. Ser vi på de siste 30 årene, har gjennomsnittet vært på 3,3 prosent, sier Vågeng

Sysselsettingen øker

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse økte sysselsettingen betydelig i fjor, og i fjerde kvartal var det 56 000 flere sysselsatte enn på samme tid i 2017. Sysselsettingsprosenten var også høyere enn året før. NAV venter at antall sysselsatte vil øke med ytterligere 47 000 fram til utgangen av 2020. Bedringen på arbeidsmarkedet vil bidra til at flere melder seg i arbeidsstyrken og at yrkesdeltakelsen øker.

Flere lyspunkter for norsk økonomi

Prognosen viser:

• Betydelig oppgang i oljeinvesteringene i år og samme nivå neste år.
• Høyere sysselsetting og økt kjøpekraft vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og neste år.
• God vekst internasjonalt og svak kronekurs vil bidra til vekst i eksporten, men i mindre grad neste år etter hvert som veksten blant våre viktigste handelspartnere avtar.

NAV venter vekst i boliginvesteringene framover, men klart lavere enn de seneste årene. Boliginvesteringene vil derfor bidra i mindre grad til veksten i norsk økonomi. Lavere vekst i offentlige utgifter og høyere renter vil også dempe veksten i norsk økonomi i år og neste år.

aktuell link:

https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/venter-lavere-ledighet-neste-år–547786

%d bloggere like this: