april 29

Skal kartlegge truet natur i Østfold

De neste månedene skal naturforvaltere i COWI kartlegge floraen i pressområder i Østfold, Vestfold og Agder. Et viktig mål er å unngå at verdifull natur går tapt.

COWI skal kartlegge truet natur i Østfold, Vestfold og Agder

COWI har vunnet anbudsrunden om kartlegging av viktige naturtyper og truede arter, på vegne av Miljødirektoratet.

Oppdraget skal løses i samarbeid med Rambøll, Rådgivende Biologer og Natur og Samfunn opplyser Cowi i en melding.

Naturforvaltere fra COWI skal de neste månedene saumfare floraen i de to tildelte prosjektområdene – ett i Østfold og ett i Vestfold og Agder. Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. For å kunne ta riktige avgjørelser, trenger vi informasjon om dagens tilstand, endringer i det biologiske mangfoldet over tid og kunnskap om årsakene til endringene.

Miljødirektoratet har siden 2015 igangsatt prosjekter der verdifull natur skal kartlegges og analyseres, som et ledd i en nasjonal satsing på økt kunnskap om naturmangfold.

Skal kartlegge floraen i pressområder

Aksel Dvergsten, økolog i COWI, forteller at grundig kartlegging av norsk flora og truede arter er en sentral del av arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn.

– Hvis vi skal lykkes med å bli bærekraftige, krever dette store omveltninger. Prosessen vil trolig generere mer infrastruktur, som i dag er en av de største «naturtyvene» vi har. Ved å gå aktivt inn og kartlegge floraen i pressområder, bidrar vi til at naturtyper og arter ivaretas, sier Dvergsten, som også er tilbuds- og prosjektleder for oppdraget og fra mai faglig leder for natur ved avdeling PLAN i COWI Norge.

– Den synkende insektsbestanden – som også rammer Norge – viser hvor sårbart økosystemet er, og hvor viktig det er at vi skaffer oss oppdatert kunnskap om naturmangfold. Ifølge en fersk rapport er det en nedgang i bestanden for førti prosent av verdens insektarter, mens én tredjedel er truet. I Norge har vi i dag over tusen truede insektarter, sier han.

Bruker ny NiN 2 kartleggingsmetodikk

Selv om COWI har faglige spydspisser innen artsmangfold og økologi, krever dette prosjektet i tillegg kunnskap om Natur i Norge 2-metodikken. Dette er et forbedret system for å kartlegge all natur i Norge, som COWIs prosjektteam har opparbeidet seg spisskompetanse på.


Teamet skal blant annet anvende ny Natur i Norge 2 metodikk (NiN) – et forbedret system for å kartlegge all natur i Norge. Her er Aksel Dvergsten avbildet med feltverktøyet som brukes – et lesebrett med en NiN-app utviklet av Miljødirektoratet.

Dvergsten understreker at deler av norsk natur allerede er kartlagt, men at det er et behov for å innhente kunnskap om enda større arealer, og samtidig øke kvaliteten på analysene.

– På denne måten blir det enklere å ta riktige avgjørelser om alt fra utbygging til vern. Det er dette som kalles kunnskapsbasert naturforvaltning, ifølge Dvergsten.

Inneholder et stort artsmangfold

Arealene som skal kartlegges av COWI i år er ifølge Dvergsten presset av vei-, bane- og hytteutbygging.

– Naturen vi skal i gang med å analysere har et stort artsmangfold. Den inneholder også skogarealer som har hatt fri vekst i lang tid, samt semi-naturlig landskap generert av menneskelig aktivitet. Ikke minst ser vi eksempler på verdifulle naturtyper som grenser til kysten og ferskvann, sier han.

Om oppdraget

• Miljødirektoratet har totalt utlyst 17 prosjektpakker relatert til kartlegging av naturtyper i Norge i 2019. COWI har vunnet to av disse prosjektpakkene, som de deler med Rambøll, Rådgivende Biologer og Natur og Samfunn.

• COWI skal innhente kunnskap om floraen i pressområder.

• Områdene inneholder – eller viser tegn på – natur som er truet eller dårlig kartlagt.
Ny Natur i Norge 2-metodikk (NiN) og årets kartleggingsinstruks fra Miljødirektoratet tas i bruk.

• Kartleggingen skal gjøre det enklere å ta avgjørelser som involverer naturen.

• Et viktig mål er å unngå at verdifull natur går tapt.

Natur i Norge 2 (NiN)

• Ny og forbedret metodikk for å kartlegge all natur i Norge.

• Skal gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat.

• Fremtidens grunnlag for innhenting av kunnskap om naturen i forbindelse med utredninger.

• Vil danne kunnskapsgrunnlaget som etterspørres av offentlige myndigheter, eksempelvis Fylkesmannen, kommunen eller Klima- og miljødepartementet.

• Nøytral metode som ikke er forankret i en interesse, eksempelvis skogbruk eller landbruk.

• Et ledd i en nasjonal satsing på økt kunnskap om naturmangfold. 

• Mer informasjon på Artsdatabanken.no