mai 13

Aksjon skoleveg feirer 40 år med trafikksikkerhet for barn

Aksjon skoleveg startet i 1979 og lever i beste velgående 40 år senere. Trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid for Statens vegvesen og andre aktører. Foto via Vegnett / Opeide

Aksjon skoleveg feirer 40 år med trafikksikkerhet for barn

I 1970 omkom hele 101 barn i trafikken. Noe måtte gjøres. 

Statens vegvesen var engasjert og Håndbok om «Sikring av gående og sykling» kom i 1976. Men, det var først i 1979, i FNs barneår, at trafikksikkerhet for barn fikk skikkelig vind i seilene. I dag dør nesten ingen barn i trafikken skriver Vegnett i en artikkel:

– Jeg husker det godt, det var miljøvernminister Gro Harlem Brundtland som banket i bordet under Arbeiderpartiets landsmøte i 1979 og krevde handling. Vegdirektoratet fikk oppdraget, og dermed var en enorm dugnadsinnsats i gang, forteller Nils-Erik Bogsrud, tidligere avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Dugnadsånd la grunnlaget

– Det ble større enn vi noen gang kunne ha forestilt oss, sier Sidsel Sandelien, tidligere vegsjef i Region øst i Statens vegvesen. Bogsrud ledet Vegvesenets arbeid, og de to var blant ildsjelene som var med på å starte Aksjon skoleveg. De forteller om en enorm dugnadsånd.

– Vi jobbet på spreng hele sommeren 1979 med å få all informasjonen ut til alle skoler i hele landet, det var egentlig litt av en marerittsommer, sier Bogsrud. Vi pakket og sendte ut hele én million eksemplarer av veiledningshefter, brev, spørreskjemaer og annet skriftlig støttemateriell til skolene. Allerede i løpet av den første høsten, fikk vi en overveldende respons, og vi avdekket en folkebevegelse for tryggere skolevei, tilføyer Sandelien.

Hele landet ble involvert i kartleggingen

375 000 skolebarn med sine foresatte fra 63 prosent av landets grunnskoler, mente at de hadde en problematisk og farefull skolevei. Sandelien forklarer at skolene og foreldrene samarbeidet om å rapportere inn 30 000 strekninger de mente var farlige for barna, og dermed fikk Vegdirektoratet et enormt grunnlag for vurdering og prioritering av videre tiltak. Etter hvert ble det slik at kommunene og fylkeskommunene ble involvert i å utbedre veistrekningene som ble vurdert som farlige. Aksjon skoleveg fikk penger i statsbudsjettet fram til ca. 2010 (ca. 30 år). Etter dette har mange fylkeskommuner fortsatt å bevilge penger til Aksjon skoleveg, slik at aksjonen fortsatt «lever».

– Soner med 30 kilometer fartsgrense og fartshumper var viktige tiltak i den spede starten til Aksjon skoleveg, i årene etter fulgte utstrakt bygging av gang- og sykkelveier. Sandelien poengterer at Aksjon skoleveg også førte til et paradigmeskifte innenfor planlegging og retningslinjer for blant annet uteområder.

Krever kontinuerlig innsats

I dag er nullvisjonen en realitet for barn – selv om trafikken er firedoblet er risikoen for ulykker redusert med 95 prosent. Noe skyldes sikring av barn i bil, og at barn i større grad er i aktiviteter under tilsyn. Men sikring av barns skolevei og lekeområder har vært veldig viktig.  Aksjon skoleveg lever i beste velgående, og hver høst samarbeider Statens vegvesen med Politiet, kommunene og fylkeskommunene om å gjøre skoleveien trygg for barn.
Sandelien og Bogsrud avslutter med å understreke at det å forbedre skoleveien for barn er et kontinuerlig forbedringsarbeid som ikke bør avsluttes.

– Vi kan aldri si oss ferdige, trafikksikkerhet for barn er noe vi må jobbe målbevisst og konsekvent med, understreker de.

| via Vegnett | aktuell link | mer her