mai 14

Foreslår flere endringer. Bostøtte..

Investeringstilskudd til ytterligere 900 omsorgsplasser, økt bostøtte til barnefamilier, økt ramme for tilskudd til etablering og ny et nytt tilskudd til lokalkjøkken i sykehjem og omsorgsboliger, er sentrale forslag fra regjeringen opplyser Husbanken i en melding.

Bostøtte: Økte boutgiftstak for husstander med to eller flere personer

Endringen regjeringen foreslår i bostøtten er varig. Boutgiftstaket foreslås økt med 11 050 kroner per år for husstander med to eller flere personer. Dette vil anslagsvis gi om lag 20 000 eksisterende mottakere i snitt 7 500 kroner mer i året i bostøtte, i følge teksten i proposisjonen. I tillegg anslås at om lag 1100 husstander, hvorav 900 med barn, vil komme til som nye bostøttemottakere. Tiltaket har en samlet anslått kostnad på 66 mill. kroner.

Justert bostøtteregelverk for unge uføre

Regjeringen foreslår også en justering av bostøtteregelverket knyttet til overgangsordningen for unge uføre fra 2009. Formålet er å motvirke at etterbetalinger av fremtidige reguleringer av folketrygdens grunnbeløp (G) reduserer bostøtten til unge uføre som er i overgangsordningen. Endringene medfører en økning i bevilgningen på 1,2 mill. kroner i 2019 og deretter 2 mill. kroner per år.

117,5 millioner ekstra til tilskudd til etablering

Regjeringen foreslår en ettårig økning i tilskudd til etablering på 117,5 mill. kroner. Formålet er å gi rom for at om lag 450 barnefamilier kan etablere seg i eid bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering. Regjeringen presiserer i proposisjonen at økningen ikke påvirker beløpet som skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.

Investeringstilskudd til ytterligere 900 omsorgsplasser

Husbanken forvalter investeringstilskuddene for Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen med midler til 900 omsorgsplasser – 450 plasser på tilskudd rehabilitering og modernisering, 450 plasser på tilskudd til netto tilvekst. Samlet tilsagnsramme for de to tilskuddsordningene kommer med disse tilleggsbevilgningene opp i 8 765,8 mill. kroner.

Nytt tilskudd til lokalkjøkken i sykehjem/omsorgsboliger

Regjeringen foreslår å opprette et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken. Husbanken skal forvalte ordningen for Helse- og omsorgsdepartementet. Tilskuddsordningen skal iverksettes fra 1.10.2019, med en tilsagnsramme for 2019 på 12,5 mill. kroner. Tilskuddet følger samme regelverk som investeringsordningen for omsorgsplasser, med dekning av inntil 55 pst. av godkjent anleggskostnad, innenfor gitte grenser.