juni 03

Mulig å utvide rushtidstilbudet på Østfoldbanen

  • Regjeringen vil gjøre togtransport mer attraktivt i og mellom de store byområdene. Jeg er opptatt av at de reisende skal få et bedre togtilbud. Derfor ba jeg tidligere i år Jernbanedirektoratet om å se på muligheten for å utvide rushtida på Østlandet. Vi skal nå gå igjennom vurderinga fra Jernbanedirektoratet, som tilråder å øke rushtidtilbudet noe, ikke minst på Østfoldbanen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

Oppdrag

Jernbanedirektoratet fikk i mars i år i oppdrag å se nærmere på mulighetene for å utvide togtilbudet med høyere frekvens i større deler av driftsdøgnet enn i dag, primært gjennom en utvidelse av rushtidsperioden på Østlandet. Bakgrunnen var sterke økning i tallet på togreiser de siste årene, og for folkeveksten som indikerer behov for er styrket togtilbud i årene framover.

Vurderingene til Jernbanedirektoratet hat tatt utgangspunkt i eksisterende infrastruktur og dagens togmateriell. I arbeidet har Jernbanedirektoratet hatt dialog med Bane NOR og Vy. Rapporten viser at tilbudsforbedringer kan tre i kraft delvis i 2020 og i 2021.

  • Vi vil nå gå gjennom rapporten med sikte på å utvide tilbudet til de pendlende, seier Dale.