juni 06

Ny Kjøkøysund bru: Anbefaler østlig linje

Samferdselskomiteen i støtter anbefalingen fra Statens vegvesen og konsulentene om å velge østlig trasé når det etter hvert skal bygges ny bru over Kjøkøysundet på fv108 til Hvaler. Saken avgjøres endelig i fylkestinget senere denne måneden opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel:

– Kjøkøysund bru er høyt prioritert fra vår side fordi den er livsnerven til Hvaler-samfunnet. Det er ingen alternative veier, og derfor må vi ha forsikringer om at Hvaler har en trygg og sikker forbindelse, sier komiteleder Olav Moe.

Anleggsstart og åpningsår er ennå ikke klart, og på den høyst foreløpige prislappen står det i dag i overkant av en halv milliard kroner.

Moe peker på at det blir spennende å se hvordan Østfold kommer ut med kostbare samferdselsprosjekter i Viken, siden det økonomiske handlingsrommet kan bli påvirket av hva som skjer med aksjene til Østfold energi, som på sett og vis skal utgjøre Østfolds «medgift» inn i viken.

Gode grunnforhold

«Kjøkøysund bru har vært en utfordring for Østfold fylkeskommune siden overtagelsen i 2010. Det ble tidlig kjent at brua hadde behov for utbedringer og brua har vært høyt prioritert i brufornyingsprogrammet for fylkesveier. Når det viste seg at utbedring ikke ga en god løsning er prosjektet endret til å bygge ny bru.

Det er positivt at det presenteres et skisseprosjekt med en klar anbefaling av trase for ny Kjøkøysund bru (øst for eksisterende bru). Den foreslåtte anbefalingen legger vekt på veiens geometri, byggemetoder for brua, gange- og sykkelvei vei og ulemper for eksisterende bebyggelse. Dette er viktige avklaringer som har vært sterkt etterspurt. Grunneiere i det berørte området har levd med en usikkerhet i forhold til den nye brua i mange år og fylkesrådmannen foreslår derfor å starte dialogen med dem som er direkte berørt av bruløsningen så tidlig som mulig», heter det i vurderingen.

Statens vegvesen anbefaler altså å bygge ny bru på østsiden av dagens bru. Ny bru anbefales utført som ei fritt frambyggbru i betong, det vil si en bruløsning tilsvarende dagens bru. Det anbefales da å gå videre med alternativ tre, som vurderes å ha færre negative konsekvenser for eiendommene som berøres.

Myke trafikanter

Ny Kjøkøysund bru planlegges bygget med tilrettelegging for myke trafikanter. I tillegg til selve brua inneholder prosjektet fremføring av gange- og sykkelvei fra dagens eksisterende anlegg som stopper ved krysset fylkesvei 108 og Trolldalen (avkjøringen til Tangen). Frem til brua gjenstår en strekning på ca 750 meter. På Kjøkøy er det bygget noe gange- og sykkelvei på vestsiden av fylkesvei 108 og for å krysse Kjøkøy planlegges det å benytte alternativ gjennom eksisterende boligområde frem til Puttesund bru. Statens vegvesen anbefaler minimum 3 meter bredde på gange- og sykkelveien og minste avstand til vei på 3 meter. Det vurderes ikke aktuelt med forenklet standard på strekningen da det er en fremtidig skolevei.

aktuell link | kilde | via Østfold fylkeskommune