juni 09

Ny rapport: Østfold er fylket som bidrar mest på ungdomsskolen. Vil undersøke forskjeller

En ny rapport viser hvor mye kommunene og skolene bidrar til å løfte elevene. Oslo bidrar mest til elevenes læring på barneskolen, mens Østfold er fylket som bidrar mest på ungdomsskolen. – Nå vil regjeringen finne ut hva forskjellene skyldes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

– Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen. Det er skolens ansvar å sørge for at det er elevens innsats, engasjement og talent som avgjør. Disse tallene bekrefter at det er forskjeller på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. Nå må lokalpolitikerne bruke det vi lærer om skolen, til å gjøre skolen bedre, sier statsminister Erna Solberg.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet laget skolebidragsindikatorer for grunnskolen. De viser hvor mye skolene bidrar til elevenes resultater, når man tar hensyn til foreldrenes utdanning, inntekt og innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resultater.

Skolebidragsindikatorene baserer seg på elevenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og eksamensresultatet på 10. trinn.

Regjeringen vil finne ut hva forskjellene skyldes

Tallene viser at det er store forskjeller mellom skolebidragene. SSB anslo da skolebidragsindikatoren kom i 2017, at forskjellen mellom skolene som bidrar mest og minst til elevenes læring på mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan tilsvare opp mot et år med læring i løpet av de tre årene på trinnet. Rapporten forklarer ikke hvorfor forskjellene oppstår.

– Vi har fått viktig kunnskap om hvordan skolene bidrar. Men vi vet for lite om hva som kjennetegner de skolene som bidrar mest til elevenes læring, og hva de som bidrar minst mangler. Jeg vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å skaffe mer kunnskap om dette, sier Sanner.

4 av 5 kommuner har et skolebidrag på mellom- og ungdomstrinnet som er likt med eller over det som er forventet, hvis man sammenligner med andre skoler i landet med elever med tilsvarende bakgrunn.

– Det er veldig bra at så mange bidrar etter forventningene, men jeg er bekymret for de elevene som ikke lærer nok fordi skolene bidrar mindre enn de burde. 1 av 5 kommuner ligger under det vi kan forvente på mellom- og ungdomstrinnet. Regjeringen vil løfte disse skolene, slik at alle elever får undervisning av høy kvalitet., sier Sanner.

Tallene viser ikke alt skolen gjør

– Trygge barn som trives, lærer bedre. Lærerne og skolemiljøet kan bety mye for et barns utvikling, uten at det vises i tallene. Men skolebidragsindikatorene er likevel viktige, fordi de gir et mer riktig bilde av skolens innsats, enn om man bare ser på resultatene av nasjonale prøver, sier Sanner.

For eksempel vet vi at foreldrenes utdanning påvirker barnas karakterer. Skolebidragsindikatorene justerer bildet. Skolene får nå vite hva deres elever presterer, og hva de burde prestert hvis man sammenligner med elever med samme bakgrunn og tidligere resultater andre steder i landet.

– Det er fint for skolene å få kartlagt hvor mye av forskjellene de faktisk kan gjøre noe med, og hvor de bør sette inn ekstra innsats for å løfte elevene. Jeg forventer at skoleeierne sammen med skolene bruker disse tallene til å finne ut hvordan de kan bli bedre, sier Sanner.

Store forskjeller mellom enkelte fylker og mellom kommuner 

Ser vi på alle fylkene samlet, er det relativt små forskjeller. Men det er likevel store forskjeller mellom noen av fylkene. På kommunenivå er variasjonen i skolebidraget enda større. 

– Tallene viser at Oslo gjør en god jobb med elevene på barneskolen. Samtidig ser vi at Oslo ikke gjør det like godt som andre fylker med å løfte ungdomsskoleelevene. Vi ser store forskjeller mellom trinnene, og mellom skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

På 1.-4. trinn bidrar Oslo, Hedmark og Akershus godt over det som er forventet sammenlignet med resten av landet. I Oslo bidrar 66 prosent av skolene over landsgjennomsnittet. I motsatt ende finner vi Finnmark, der bidrar 46 prosent av skolene under snittet.

På 5.-7. trinn bidrar Oslo, Sogn og Fjordane, Troms og Rogaland godt over landsgjennomsnittet. I Oslo bidrar 44 prosent av skolene over snittet, og i Troms bidrar 31 prosent over snittet. I motsatt ende finner vi Telemark, der 38 prosent av skolene bidrar under snittet.

På 8.-10. trinn bidrar Østfold, Hordaland, Trøndelag og Oppland over landsgjennomsnittet. I Østfold bidrar 37 prosent av skolene over snittet. I motsatt ende finner vi igjen Finnmark, der 32 prosent av skolene bidrar under snittet.

Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom skolenes bidrag på tvers av trinnene. En skole kan gjøre det godt på barneskoletrinnene, og mindre godt på ungdomsskolen.

– Selv om de fleste storbykommunene ligger nær landsgjennomsnittet, ser vi at Oslo bidrar mest på barneskolen, mens i Bergen og Trondheim er bildet omvendt. Elevene får høyere karakterer enn forventet på eksamen i 10. trinn, mens de presterer lavere eller likt som forventet på barneskoletrinnene, sier Sanner.

Hva er skolebidragsindikatorer?

 • Viser hva skolene bidrar med til elevenes læring
 • Studier har vist at elevers familiebakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen.
 • Noen skoler har mange elever med høyt utdannede foreldre, eller mange elever med innvandrerbakgrunn. Dette påvirker skoleresultatene.
 • For å kunne måle skolens bidrag, har forskerne skilt ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg.
 • På 1.-4. trinn har forskerne kontrollert for familiebakgrunn: foreldrenes utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn.
 • På 5.-7. trinn og 8.-10. trinn har de i tillegg kontrollert for elevenes tidligere resultater på nasjonale prøver.
 • Fordi man ikke har noen tidligere resultater å vise til på 1.-4. trinn, og dermed kun kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet mer usikkert.
 • Hvis en skole har et resultat som er i tråd med forventet resultat, vil skolebidraget være lik landsgjennomsnittet.
 • Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning.
 • På samme måte er skolebidragsindikatorene på 8.-10. trinn et mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.
 • Et høyt skolebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode lærekrefter på skolen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt læringsmiljø osv.

Skolebidrag 1.-4. trinn skoleåret 2017/2018.

%d bloggere like this: