juni 19

Alder for helseattest heves til 80 år

Bodil Rønning Dreyer. – Det er flere eldre som kjører bil, men samtidig har risikoen for ulykker med eldre førere gått ned, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Heves

Hvis du ikke har helseproblemer, kan du nå vente til du er 80 år med å levere helseattest for å fornye førerkortet.

– Fram til nå har denne aldersgrensa vært 75 år. Denne heves altså nå til 80 år. Deretter må du fornye førerkortet og levere helseattest hvert tredje år hvis ikke legen av medisinske årsaker har gitt deg en kortere frist.

Det opplyser Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Oppdrag fra departement

Det er Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som i vinter ba Helsedirektoratet og Statens vegvesen utrede ordninger som kunne erstatte kravet til helseattest for personer som har fylt 75 år.

Det viste seg vanskelig å finne gode alternativ til dagens ordning. Derimot var det grunnlag for å vurdere aldersgrensen.

Eldre er friskere og har mer kjøreerfaring

I dag er det rundt 60.000 over 80 år med førerkort. I 2030 vil antallet være rundt 250.000 – med forbehold om levealder og gyldig førerrett.

– Det er flere eldre som kjører bil, men samtidig har risikoen for ulykker med eldre førere gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre, sier Dreyer og fortsetter:

– Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at aldersgrensen for krav om helseattest heves til 80 år. Etter fylte 80 år øker imidlertid ulykkesrisikoen. Men det er ikke alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er sammenfallet med økte helseproblemer som gir økt ulykkesrisiko.

Friske eldre skal slippe kognitive prøver

En annen nyhet er at kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Helsedirektoratet har fått i oppgave å ta en ny vurdering av de kognitive testene. Dette for at de skal vurdere om slike tester er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt. Fristen er satt til 1. september.

Må følge nøye med

Utviklingen skal følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Dreyer minner om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Endringene trer i kraft fra og med 19.juni.