juni 22

Økte strafferammer for miljøkriminalitet

Regjeringen trapper opp kampen mot miljøkriminialitet og øker strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.

– Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket. Vi gjør det for å redusere risikoen for skader på natur, miljø og helse, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en melding.

Lovene regulerer blant annet forurensning fra industri, avfallshåndtering, produksjon og omsetning av produkter og bruk og vern av naturen på fastlandet og på Svalbard. Endringene trer i kraft 1. juli 2019.

I tillegg til å øke strafferammene har regjeringen også vedtatt regler om bruk av overtredelsesgesgebyr etter forurensningsloven og produktkontrolloven.

Et overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd. Årlig avdekkes det et stort antall overtredelser av produktkontrolloven og forurensningsloven. Slike overtredelser medfører en risiko for skade på helse og miljø. For å sikre at regelverket følges er det viktig at myndighetene har mulighet til å ilegge et overtredelsesgebyr.

Fakta om miljøkriminalitet

Endringene innebærer at det blir innført overtredelsesgebyr i forurensningsloven og produktkontrolloven. Bestemmelsen i naturmangfoldloven om miljøerstatning blir endret til en bestemmelse om overtredelsesgebyr.

Alminnelig strafferamme i forurensingsloven og produktkontrolloven heves fra 3 måneder til 1 år. Det innføres også en forhøyet strafferamme på 3 år i produktkontrolloven ved skjerpende omstendigheter. Tilsvarende forhøyede strafferamme i forurensningsloven heves fra 2 år til 3 år, samt at den øverste strafferammen i forurensningsloven på 5 år utvides til også gjelde i saker om miljø. Strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven heves fra 3 år til 5 år.


Foto via Dep / presse / M Fossum