juni 24

-Et av de største utflyttingene av statlige arbeidsplasser fra Oslo på mange år. Moss..

Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD

-Et desentralisert Statens vegvesen for framtiden. Moss..

  • Statens vegvesen gjennomgår store endringer for å tilpasse seg framtidens arbeidsoppgaver. Dagens regioninndeling blir byttet ut med divisjoner med ansvar for ulike fagfelt. Nå har vi avgjort hvor hovedkontorene for de nye fagdivisjonene skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eget forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss.

-Med dette gjennomfører vi et av de største utflyttingene av statlige arbeidsplasser fra Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er tilstede i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Oslo

Den største endringen kommer i Oslo, der tallet på tilsette i Vegdirektoratet, øvste nivå i Statens vegvesen, vil reduseres betydelig. Av de tilsette i divisjonene er det bare de som har oppgaver med statlig binding til Oslo som blir lokalisert i hovedstaden.

Videre blir det regionale leddet av de to divisjonene Veg og Transport og samfunn lokalisert der dagens regionvegkontor er plassert: Leikanger, Bodø, Molde, Lillehammer og Arendal. Dette leddet vil sørge for god samhandling mellom lokale og regionale aktørar og styresmakter på ein god måte.

  • Vi sørger med dette for at Statens vegvesen fremdeles er på plass i hele landet. Vi bygger også videre på eksisterende fagmiljø. Med en samferdselssektor i enorm utvikling og et mål om mest mulig igjen for pengene, er vi avhengige av at «det nye Statens vegvesen» fortsatt er i stand til å levere god og effektiv vegbygging, sier samferdselsministeren.

Fordeling av kontor

De nye divisjonshovedkontorene er fordelt slik på de ulike stedene:

Tromsø – Divisjon Veg

Trondheim – Divisjon Transport og samfunn

Bergen – Divisjon Utbygging

Arendal – Divisjon Trafikant- og køyretøy

Drammen – Divisjon IT

Moss – Divisjon Fellesfunksjoner