juli 03

Elektrosjokkvåpen avfyrt 16 ganger. To ganger i Fredrikstad

Politiets prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen har nå pågått i et halvt år.

Bruk av elektrosjokkvåpen 1.halvår

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo har prøvd ut elektrosjokkvåpen siden nyttår. All bruk av våpenet registreres, og resultatene per 1.halvår viser at våpenet er brukt til sammen 16 ganger og truet med 32 ganger opplyser Politidirektoratet i en artikkel;

Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan utføre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt.

  • Vi ser at bruken i 2.kvartal var en del høyere enn i 1.kvartal, men vi har for lite erfaringsgrunnlag til å kunne forklare utviklingen. Prosjektet har pågått i relativt kort tid. Det jeg kan si, er at hendelsene der elektrosjokkvåpen er brukt, tyder på at det brukes i tråd med instruksen og opplæringen som er gitt, sier politiinspektør Kjetil Lussand, prosjektleder i Politidirektoratet.

Han ser noen fellestrekk ved hendelsene som er løst med elektrosjokkvåpen. I løpet av det første halvåret er elektrosjokkvåpen avfyrt to ganger i forbindelse med knivstikking, fire ganger i hendelser der det er blitt truet med kniv og fire ganger der en person har truet med å ta sitt eget liv.

Oversikt over bruk og trusler om bruk per 1. halvår 2019, fordelt på politidistrikter. Hendelsen med drivstøt er ført som «Bruk av ESV» i statistikken for politidistriktet, i tillegg til at den er ført i kategorien «Drivstøt» for å skille den ut.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. I Øst politidistrikt er elektrosjokkvåpen avfyrt seks ganger og det er truet med å bruke det 18 ganger. I Sør-Vest er elektrosjokkvåpen avfyrt seks ganger og truet med 12 ganger.

Ett av tilfellene med avfyring/bruk i Sør-Vest dreide seg om «drivstøt», som er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. I Troms er elektrosjokkvåpen avfyrt to ganger og truet med to ganger. I Oslo er det brukt to ganger hittil i prøveprosjektet. Oslo har ikke tilfeller der det kun er truet med elektrosjokkvåpen.

Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Anbefaling i 2021

Hensikten med prøveprosjektet er å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for Politidirektoratet å gi en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning. Politidirektoratet ønsker blant annet å få svar på hvilke effekter innføring av elektrosjokkvåpen kan ha, inkludert hvordan bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse. Kunnskapsgrunnlaget vil ikke være klart før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.