august 15

Senk farten for førsteklassingene

Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å senke farten for 5- og 6-åringene som skal ut på skoleveien for første gang. Flere tusen førsteklassinger har sin første skoledag en av de nærmeste dagene.

Gå til skolen

I dag går eller sykler seks av ti 6 -12 åringer til skolen, mens målet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er åtte av ti.

  • Å gå til skolen er en sunn start på dagen både for barn og voksne, det blir mindre støy og forurensing og det gir en tryggere og mindre trafikkert skolevei, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Mange foreldre kjører barna til og fra skolen, også de med kort vei og der det er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

Klipp hekk og busker

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. Se brosjyre og les mer om vegetasjonsrydding.

Barn som går til skolen får:

•frisk luft og en god start på dagen

•fysisk aktivitet – viktig for en kropp i utvikling

•erfaring i trafikken

•gode vaner

•tid til undring

| saken er hentet fra Statens vegvesen / tilpasset og endret.