august 17

Politidirektoratet: Status for prosjektet nye pass og nasjonale ID-kort

Nye pass og nasjonale ID-kort er forsinket, men planen er fortsatt å levere innen utgangen av 2020. Sikkerheten for norske pass er likevel styrket gjennom andre tiltak skriver Politidirektoratet i en artikkel;

Politiet skal etter planen utvikle og innføre nye pass og nasjonale ID-kort i løpet av 2020. Interne milepæler og kostnader i prosjektarbeidet er imidlertid overskredet flere ganger. Dette fremkommer av Politidirektoratets statusrapporter som Aftenposten har omtalt.

Ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen

I dag varslet politidirektøren og justisministeren en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i politidirektoratet.

– Det er høye forventninger til leveranser i politiet, og slik skal det være, men vi må også se med friskt blikk på om arbeidet kan organiseres bedre. Dette er en av lærdommene jeg har trukket så langt i min nye stilling, blant annet på bakgrunn av pass og ID-prosjektet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Komplisert å utvikle nye pass og ID-kort

Aftenposten har skrevet at flere andre land innførte nye pass for 10 år siden, men andre lands systemer har ikke nødvendigvis et like stort omfang som det norske, mener assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

– De nye norske passene og ID-kortene skal kunne tilfredsstille sikkerhetskrav også i fremtiden. I den norske ID-forvaltningen har vi mye samarbeid og ansvar fordelt mellom etater som betyr en komplisert integrasjon av mange tekniske systemer. I tillegg skal vi få på plass nye teknologiske løsninger for å gjøre automatiserte kryssøk i registre, og få en tryggere og mer effektiv saksbehandling, sier han.

  • Arbeidet er og har vært mer komplisert enn antatt. Flere forutsetninger som blant annet sikkerhetskrav har endret seg underveis, tidlige kostnadsberegninger var mangelfulle og leverandøren vår har hatt store utfordringer, sier Skulstad.
  • Målet er likevel å klare å levere innen utgangen av 2020, og dette har aller høyeste prioritet. Politidirektoratet jobber nå med en oppdatert gjennomføringsplan for å redusere risiko og sikre at det ikke oppstår nye forsinkelser. I denne sammenheng vil også en ekstern gjennomgang være nyttig, sier Skulstad.

Sikkerheten for norske pass er likevel styrket sammenlignet med tidligere

Sikre ID-dokumenter er et viktig ledd i å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet og terrorisme. De nye passene og ID-kortene vil beskytte nordmenn langt bedre mot svindel, misbruk av falsk ID og ID-tyveri.

  • Norske pass som dokument har i dag høy internasjonal status og oppfyller internasjonale forpliktelser, men vi har erfart at det har vært for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag, sier Skulstad.

Hvor sikre norske pass er, kan altså ikke bare knyttes til dokumentene som utstedes. Også prosessen med å utstede pass er viktig, og her har politiet iverksatt flere tiltak for å øke sikkerheten:

•Nye og bedre rutiner for utstedelse av pass er utarbeidet og innført, sammen med kompetanseheving og opplæring for ansatte

•Nye biometrikiosker er på plass i alle politidistrikt. Disse tar bilde og fingeravtrykk med bedre kvalitet og mer nøyaktighet

Antall passutstedelsessteder er redusert, og lokalene er tilpasset sikkerhetskrav

•Det jobbes med å etablere en 2. linjekontroll i politidistriktene. Dette skal øke tryggheten for at pass ikke utstedes på falsk grunnlag

Kostnader ved innføring av nye pass og ID-kort

Det totale kostnadsbildet for innføring av nye pass og nasjonale ID-kort er foreløpig usikkert. Siste prognose i Politidirektoratets statusrapport viser kostnader i størrelsesområdet 600 millioner, som et resultat av at prosjektet har blitt mer større og mer omfattende enn først antatt, men denne vil kunne øke. I arbeidet med en oppdatert gjennomføringsplan denne høsten vil Politidirektoratet få mer presise beregninger av totalkostnaden, og dermed merbehovet.


aktuell link