august 29

Østfold fylkeskommune trekker sin innsigelse til den nye storskolen og idrettshallen på Os i Halden

Det vedtok fylkesutvalget i et ekstraordinært møte 29.august skriver fylkeskommunen i en artikkel;

– Gode tiltak fra Halden kommune

I fylkesordførers behandling av saken heter det blant annet:

  • Halden kommune har kommet opp med gode avbøtende tiltak der differensierte skoledager for de ulike aldersgruppene ses som det viktigste tiltaket. At det videre legges vekt på at skolens egne arealer tilrettelegges for de minste elevene med kortest rekkevidde har også vært av avgjørende betydning for innstillingen. Kommunen har også pekt på arealer nederst i Os alle`som kan tilrettelegges for lek ved å fjerne biltilgang. Dette er godt grep forutsatt at det tas behørig hensyn til alleén med dens trær.

Dette er vedtaket

Vedtaket i sin helhet lyder slik:

  • Fylkeskommunens innsigelse av 20. juni d. å. trekkes. Østfold fylkeskommune forutsetter at skoledagen organiseres slik at elevenes friminutt avholdes til ulike tider, og at utearealene tilrettelegges spesielt med tanke på å gi de minste elevene gode lekemuligheter. Lekearealene på tak må sikres god universell tilgang. Det må ikke etableres faste installasjoner i Os Alle` og alleèn med trærne må ivaretas på en god måte. Videre må lekearealene her sikres slik at de ikke kommer i konflikt med syklister.

Vedtaket ble fattet mot to stemmer (Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne).

aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune / arkiv