september 29

Politiets rolle ved demonstrasjoner

-Vi ønsker å klargjøre hva som er politiets rolle ved demonstrasjoner og politiske markeringer. Politiets oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet – og å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg opplyser Politiet i en melding.

Ikke

Politiske markeringer er IKKE søknadspliktige, og politiet gir IKKE tillatelser til slike. Det er plikt til å melde slike markeringer til politiet god tid i forveien – og på bakgrunn av slike meldinger kan politiet sette vilkår for gjennomføringen.

Politiet kan bare sette vilkår for å ivareta ro, orden og sikkerhet. Andre hensyn skal ikke politiet vektlegge. Det at en offentlig grunneier ikke ønsker markeringen er som klar hovedregel ikke et forhold politiet kan ta hensyn til og gir ikke grunnlag for å nekte en markering.

Om forholdet mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer:

Ytringsfriheten følger både av Grunnloven og den Europeiske menneskerettskonvensjonen og medfører klare begrensninger på hva offentlige myndigheter kan foreta seg i møte med ytringer man misliker.

Ytringsfriheten er ikke uten grenser, og blant annet hatefulle ytringer kan derfor straffes.

Grunnloven inneholder et absolutt forbud mot forhåndssensur av politiske ytringer – også ytringer som er hatefulle eller av andre grunner er ulovlige. Det betyr at verken kommunen eller politiet kan nekte noen å ytre seg selv om det er grunn til å tro at de vil komme med hatefulle ytringer.

Vurderingen av hva/hvem som rammes av straffelovens §185 om hatefulle ytringer, er komplisert. Som samfunnets utøvende maktapparat må politiet være varsomme og nøyaktige i sine vurderinger også sett opp mot ytringsfriheten. I stedet for umiddelbar inngripen vil politiet i de fleste tilfeller måtte dokumentere og anmelde det som kan oppfattes som hatefulle ytringer, for så å etterforske og oversende rettsapparatet for avgjørelse. I åpenbare tilfeller har politiet også mulighet til å gripe inn for å stanse ytringene der og da.

Om ro, orden og sikkerhet:

Politiets primære oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet – og å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg.

For å ivareta dette kan politiet sette vilkår om tid, sted, lovlige effekter mv.

Politiet kan bare nekte en demonstrasjon hvis det ikke er mulig å gjennomføre markeringen på en forsvarlig måte. Dette kan være tilfellet hvis det foregår andre arrangementer på stedet samtidig eller meldingen om arrangementet kommer så sent at politiet ikke har mulighet til å forberede en trygg gjennomføring.

Når arrangementet er meldt i god tid er det bare ekstraordinære hendelser som kan gi politiet grunnlag for å nekte (utsette) arrangementet.

—-

Input via politiet / Oslo | aktuell link